Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Wyświetlacz wielofunkcyjny

Wyświetlacz wielofunkcyjnyNa wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawiają się następujące informacje.

Zawartość ekranu zmienia się po każdorazowym naciśnięciu przycisku INFO.

Wyświetlacz wielofunkcyjny


Licznik przebiegu całkowitego, licznik przebiegów okresowych i przycisk wyboru licznika przebiegów okresowych

Licznik przebiegu okresowego jest cały czas wyświetlany na ekranie, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON, a ekrany liczników przebiegów okresowych (TRIP A lub TRIP B) można wyświetlić za pomocą przycisku INFO.

Wyświetlacz wielofunkcyjny


Licznik przebiegu całkowitego

Licznik kilometrów rejestruje całkowity przebieg samochodu.

Licznik przebiegów okresowych

Wyświetlana jest odległość pokonana samochodem w konkretnym przedziale czasowym. Mogą być mierzone dwa rodzaje (TRIP A, TRIP B) odległości okresowej oraz średnie zużycie paliwa dla każdej z nich.

Na przykład, licznik A może zapamiętać odległość od miejsca rozpoczęcia trasy, a licznik B odległość od miejsca, w którym zatankowano paliwo.

Po wyborze licznika A wyświetlony zostanie skrót TRIP A. Po wyborze licznika B wyświetlony będzie skrót TRIP B.

Licznik przebiegów okresowych oraz średnie zużycie paliwa można skasować poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 1,5 sekundy lub dłużej przycisku INFO w każdym z trybów.

UWAGA

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik

Wyświetla temperaturę płynu chłodzącego silnik. Niebieski wskaźnik oznacza, że temperatura płynu chłodzącego silnik jest niska, a czerwony wskaźnik oznacza, że temperatura płynu chłodzącego silnik jest wysoka i silnik przegrzewa się.


PRZESTROGA

Jeśli świeci się lampka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzenia silnika (czerwona), najprawdopodobniej nastąpiło przegrzanie układu. Zaparkuj natychmiast samochód w bezpiecznym miejscu i podejmij odpowiednie działania.

Jeśli nadal będziesz jechać samochodem, może ulec uszkodzeniu silnik.

UWAGA

Wskaźnik poziomu paliwa

Wskaźnik ten pokazuje w przybliżeniu ilość paliwa pozostałą w zbiorniku przy włączniku zapłonu, gdy jest włączony.

Zalecamy, aby zbiornik był zawsze wypełniony co najmniej w 1/4.

Wyświetlacz wielofunkcyjny


Jeśli poziom paliwa jest niski, ( )
i ( )
świecą się na pomarańczowo. Jak najszybciej uzupełnij paliwo.

UWAGA

(SKYACTIV-D 2.2) Jeśli silnik będzie pracować nierównomiernie lub wyłączy się z powodu niskiego poziomu paliwa, możliwie jak najszybciej uzupełnij paliwo do poziomu co najmniej 10 litrów.

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON, wyświetlana jest wartość temperatury zewnętrznej.


UWAGA

Zmienianie jednostki temperatury na wskaźniku temperatury zewnętrznej (Samochody z systemem audio typu B)

Jednostkę temperatury zewnętrznej można zmienić ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita i odwrotnie.

Ustawienia można zmienić za pomocą ekranu centralnego wyświetlacza.

UWAGA Gdy jednostka temperatury widoczna na wskaźniku temperatury zewnętrznej zostaje zmieniona, jednostka temperatury widoczna na wskaźniku temperatury płynu chłodzenia silnika zmienia się razem z nią.

Ostrzeżenie dotyczące temperatury zewnętrznej

Gdy temperatura zewnętrzna jest niska, wskaźnik miga i słychać sygnał dźwiękowy ostrzegający kierowcę o możliwości oblodzenia dróg.

Jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa niż około 4ºC, wskazanie temperatury zewnętrznej oraz symbol migają przez
około dziesięć sekund i emitowany jest pojedynczy sygnał dźwiękowy.

UWAGA Jeśli temperatura zewnętrzna jest niższa niż -20ºC, sygnał dźwiękowy nie działa.

Niemniej jednak świeci wówczas symbol .


Przybliżony zasięg na paliwie pozostałym w zbiorniku

W tym trybie wyświetlana jest przybliżona odległość, jaką można przejechać na pozostałym w zbiorniku paliwie.

Odległość ta jest obliczana i wyświetlana co sekundę.


UWAGA

Średnie zużycie paliwa

W tym trybie wyświetlane jest średnie zużycie paliwa obliczone na podstawie całkowitej ilości zużytego paliwa oraz przebytej odległości od momentu zakupu samochodu, podłączenia akumulatora lub skasowania danych.

Średnie zużycie paliwa jest obliczane i wyświetlane co minutę.

Wyświetlacz wielofunkcyjny


Aby skasować wyświetlane dane, naciśnij przycisk INFO i przytrzymaj dłużej niż 1,5 sekundy. Po naciśnięciu przycisku INFO przez minutę obliczone średnie zużycie paliwa będzie wyświetlane jako - - - l/100 km.

Chwilowe zużycie paliwa

W tym trybie wyświetlane jest chwilowe zużycie paliwa obliczane na postawie ilości zużytego paliwa oraz przejechanej odległości.


Monitor obsługi okresowej

Przy włączonym Monitorze Obsługi Okresowej będą wyświetlane przypomnienia o okresowych czynnościach obsługowych.

W celu zapoznania się z metodą wprowadzania ustawień oraz ze wskazówkami dotyczącymi monitora obsługi okresowej, patrz rozdział "Monitor obsługi okresowej".

Monitor obsługi okresowej wyświetla informacje, kiedy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.

UWAGA Podczas jazdy samochodem funkcja ta nie jest aktywna.

Wyświetlane komunikaty

Kiedy przebieg lub liczba dni pozostałych do przeglądu osiągną wartość 0, po każdym ustawieniu włącznika zapłonu w pozycję ON, będzie wyświetlany specjalny komunikat.


UWAGA

Wskazanie systemu monitorowania martwego pola (BSM)

Wyświetla status systemu.


Wskazanie systemu rozpoznawania odległości od poprzedzającego pojazdu (DRSS)

Wyświetla odległość między Twoim pojazdem a pojazdem poprzedzającym.


Wyświetlacz aktywnego tempomatu z funkcją Stop & Go (systemu RCC z funkcją Stop & Go)

Wskazuje aktualny ustawiony stan systemu.

Wyświetlacz wielofunkcyjny


Wskazanie aktywnego tempomatu (MRCC)

Wskazuje aktualny ustawiony stan systemu.

Wyświetlacz wielofunkcyjny


Wskazanie systemu wspomagającego utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS) i systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

Wyświetla status systemu.

Wyświetlacz wielofunkcyjny


Wskazanie prędkości samochodu ustawionej w tempomacie

Wyświetlana jest prędkość samochodu ustawiona za pomocą tempomatu.


Wyświetlacz regulowanego ogranicznika prędkości (ASL)

Ustawienie wprowadzone dla regulowanego ogranicznika prędkości (ASL) widoczne jest na wyświetlaczu.


Alarm prędkości samochodu

W tym trybie wyświetlana jest wartość prędkości ustawiona dla funkcji alarmu prędkości samochodu. Możesz zmienić wartość prędkości, przy której emitowane jest ostrzeżenie.

UWAGA Wskazanie alarmu prędkości samochodu pojawia się na wyświetlaczu w tym samym momencie, w którym emitowany jest sygnał dźwiękowy. Ustawiona prędkość pojazdu miga kilkakrotnie.


Alarm prędkości samochodu można ustawić za pomocą wyświetlacza centralnego.

UWAGA

Ostrzeżenie (Komunikat na wyświetlaczu)

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat, aby poinformować użytkownika o stanie działania systemu i nieprawidłowościach lub usterkach.

Jeśli włącza się/miga lampka ostrzegawcza lub na wyświetlaczu pojawia się symbol, sprawdź informacje dotyczące lampki ostrzegawczej lub symbolu.

Gdy pojawia się tylko komunikat, zapoznaj się z komunikatem widniejącym na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Liczniki i wskaźniki

Prędkościomierz Licznik przebiegu całkowitego, licznik przebiegów okresowych i przycisk wyboru licznika przebiegów okresowych Obrotomie ...

Wyświetlacz Head-up

OSTRZEŻENIE Jasność oraz pozycję wyświetlacza Head-up ustawiaj zawsze na postoju: Ustawianie jasności oraz pozycji wyświetlacza podczas jaz ...

Zobacz tez:

Procedury awaryjne
Odryglowanie/zaryglowanie całego samochodu za pomocą kluczykaZ tych procedur należy korzystać w następujących przypadkach: zużyta bateria pilota zdalnego sterowania, nieprawidłowe działanie pilota zdalnego sterowania, samochód w str ...

Ekran dotykowy
Układ ten umożliwia dostęp do: stałego wyświetlania godziny i temperatury zewnętrznej (w przypadku ryzyka gołoledzi pojawia się niebieska kontrolka), sterowania układem ogrzewania/ klimatyzacji, menu ustawiania parametrów funkcji ...

Zasady bezpieczeństwa
Właściwe ustawienie fotela kierowcy i pasażera ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla wygody, ale również dla bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa zapewniają odpowiednią ochron& ...

Instrukcje obslugi: