KIA Niro - Instrukcja Obslugi: Działanie skrzyni DCT

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów DCT


Dwusprzęgłowa skrzynia biegów dysponuje sześcioma przełożeniami do jazdy do przodu i jednym biegiem wstecznym.

Poszczególne biegi wybierane są automatycznie po ustawieniu drążka selektora zmiany biegów w położeniu D (jazda).

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń, a nawet śmierci, należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • Przed ustawieniem dźwigni selektora w położeniu D (jazda do przodu) lub R (bieg wsteczny) ZAWSZE sprawdzić, czy w sąsiedztwie samochodu nie przebywają ludzie, zwłaszcza dzieci.
 • Przed opuszczeniem pojazdu z automatyczną skrzynią biegów należy upewnić się, że dźwignia selektora ustawiona jest w położeniu P (parkowanie), a następnie włączyć hamulec postojowy i i ustawić kluczyk w stacyjce w położeniu LOCK/OFF.

  Jeżeli zalecenia te nie będą przestrzegane, może dojść do niespodziewanego i nagłego ruszenia pojazdu.

 • Nie hamować silnikiem (szybka zmiana biegu z wyższego na niższy), gdy droga jest śliska.

  Samochód może wówczas wpaść w poślizg.

OSTROŻNIE
 • Aby zapobiec staczaniu się samochodu z pochyłości, należy nacisnąć pedał hamulca lub włączyć hamulec postojowy.

  Utrzymywanie pojazdu na wzniesieniu przez naciskanie pedału przyspieszenia może doprowadzić do uszkodzenia skrzyni biegów i sprzęgła.

  Na wyświetlaczu LCD pojawi się wtedy komunikat ostrzegawczy ("Steep grade! Press brake pedal" [Stromy zjazd! Naciśnij pedał hamulca.]), a kierowca może odczuć również drgania.

 • Jeśli sprzęgło ulegnie przegrzaniu w wyniku intensywnego używania podczas wjeżdżania na wzniesienie, mogą być wyczuwalne drgania i pojawi się migające ostrzeżenie na panelu wskaźników. Oznacza to, że sprzęgło zostało wyłączone w celu ostudzenia do normalnej temperatury roboczej. W takiej sytuacji należy zjechać w bezpieczne miejsce, przesunąć dźwignię zmiany biegów do pozycji P (postój) i użyć hamulca nożnego przez pewien czas aż do zniknięcia ostrzeżenia z wyświetlacza LCD.
 • Jeśli widoczne jest ostrzeżenie na wyświetlaczu LCD, to należy użyć pedału hamulca.
 • Zignorowanie tych sygnałów ostrzegawczych może doprowadzić do uszkodzenia skrzyni biegów.
 • Jeśli system nie działa prawidłowo, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.
 • W pewnych okolicznościach, np.przy wielokrotnym ruszaniu na stromej pochyłości, sprzęgło może ulec przegrzaniu.

  Jeśli sprzęgło się przegrzewa, to włącza się tryb bezpieczeństwa.

  Włączenie trybu bezpieczeństwa jest sygnalizowane miganiem wskaźnika wybranego biegu i dźwiękiem.

  Na wyświetlaczu LCD pojawi się wtedy komunikat ostrzegawczy ("Transmission temp. is high! Stop safely" [Wysoka temperatura skrzyni biegów! Zatrzymaj się bezpiecznie.], "Trans Cooling.

  Remain parked for 00 min." [Chłodzenie skrzyni. Pozostań na postoju przez 00 min.], "Trans Cooled. Resume driving" [Skrzynia schłodzona. Można jechać dalej], a jazda może nie przebiegać w sposób płynny.

  Zignorowanie ostrzeżenia może prowadzić do poważniejszych konsekwencji. Aby przywrócić normalny tryb jazdy, należy zatrzymać pojazd i poczekać kilka minut, naciskając pedał hamulca.

 • Przełączanie biegów może być bardziej wyczuwalne niż w konwencjonalnej skrzyni automatycznej. Jest to normalna charakterystyka działania skrzyni DCT.
 • Częste używanie funkcji zwiększenie mocy przy redukcji biegu (kickdown) może doprowadzić do przegrzania skrzyni DCT, zmiany charakterystyki przełączania biegów oraz wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego.
 • Nie wolno używać mechanizmu kickdown dopóki nie zostanie przywrócony normalny tryb jazdy.

  Kiedy pojawi się komunikat ostrzegawczy na wyświetlaczu LCD, należy zatrzymać na pewien czas samochód w bezpiecznym miejscu.

 • Przez pierwsze 1500 km mogą występować szarpnięcia podczas jazdy z małą prędkością. W okresie docierania płynność przełączania biegów i osiągi samochodu będą się stale poprawiać.
 • Przed ustawieniem dźwigni selektora w położeniu D (jazda) lub R (bieg wsteczny) należy zawsze całkowicie zatrzymać pojazd.
 • Nie ustawiać położenia N, gdy pojazd jest w ruchu.

Gdy kluczyk w stacyjce zapłonowej jest w położeniu ON, położenie dźwigni selektora jest pokazywane na zestawie wskaźników deski rozdzielczej.

P (parkowanie)

Przed ustawieniem drążka selektora w położenie P (parkowanie) należy zawsze całkowicie zatrzymać samochód.

Aby przełączyć dźwignię selektora z położenia P (parkowanie) w inne położenie, należy naciskać pedał hamulca i zdjąć nogę z pedału przyspieszenia.

Przed wyłączeniem silnika należy przestawić dźwignię selektora w położenie P (parkowanie).

OSTRZEŻENIE
 • Zmiana zakresu na P (parkowanie), gdy pojazd jest w ruchu, może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem.
 • Po zatrzymaniu pojazdu zawsze należy się upewnić, że dźwignia selektora ustawiona jest w położeniu P (parkowanie), a następnie włączyć hamulec postojowy i wyłączyć silnik.
 • Nie używać położenia P (parkowanie) zamiast hamulca postojowego.

R (wsteczny)

To położenie umożliwia jazdę do tyłu.

OSTROŻNIE

Przed ustawieniem selektora w położeniu R (bieg wsteczny) lub zmianie z tego położenia należy zawsze całkowicie zatrzymać pojazd. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia skrzyni biegów.

N (neutralny)

Koła i skrzynia biegów nie są połączone z silnikiem.

Położenia N (neutralny) używa się, aby uruchomić silnik, który zgasł lub zatrzymać się na dłuższą chwilę z pracującym silnikiem. Jeśli konieczne jest opuszczenie pojazdu, to należy zmienić położenie na P (parkowanie).

Aby przełączyć dźwignię selektora z położenia N (neutralny) w inne położenie, należy naciskać pedał hamulca.

OSTRZEŻENIE

Nie zmieniać przełożenia automatycznej skrzyni biegów bez naciśniętego pedału hamulca.

Włączenie biegu, gdy silnik jest na wysokich obrotach może spowodować gwałtowne przyspieszenie. Można wówczas stracić panowanie na pojazdem i spowodować wypadek.

 

OSTRZEŻENIE

Nie należy przełączać dźwigni selektora w położenie N (neutralne) podczas jazdy.

Hamowanie silnikiem nie będzie wtedy możliwe i może dojść do wypadku.

- Parkowanie na biegu jałowym (N)

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, jeżeli po zaparkowaniu pojazd ma przemieszczać się w wyniku popchnięcia.

1.Po zaparkowaniu pojazdu nacisnąć pedał hamulca i przesunąć dźwignię zmiany biegów do położenia P gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON lub gdy silnik pracuje.

2.Jeżeli hamulec postojowy jest włączony, należy go zwolnić.

3.Wciskając pedał hamulca, ustawić wyłącznik zapłonu w pozycji OFF.

4.Przestaw dźwignię zmiany biegów do położenia N (bieg jałowy), jednocześnie wciskając pedał hamulca i przycisk SHIFT LOCK RELEASE lub wkładając i przyciskając odpowiednie narzędzie (np.

płaski śrubokręt) w otwór dostępowy funkcji SHIFT LOCK RELEASE. Po wykonaniu tych czynności pojazd będzie poruszał się w wyniku działania siły zewnętrznej.

OSTROŻNIE
 • W sytuacjach innych niż parkowanie na biegu jałowym należy zawsze parkować pojazd z dźwignią zmiany biegów w położeniu P (Parkowanie) i włączonym hamulcem postojowym. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa.
 • Przed zaparkowaniem i ustawieniem dźwigni zmiany biegów w położeniu N należy upewnić się, że podłoże jest płaskie i równe. Nie należy parkować z dźwignią zmiany biegów w pozycji N na zboczu lub pochylonym terenie.

  Po zaparkowaniu i pozostawieniu pojazdu z dźwignią zmiany biegów w pozycji N może on przemieścić się, powodując poważne uszkodzenia lub obrażenia.

D (jazda do przodu)

Normalne położenie selektora zmiany biegów przy jeździe do przodu. Skrzynia biegów przełącza się samoczynnie w 6- biegowym zakresie, zapewniając optymalne zużycie paliwa i największą moc.

Aby uzyskać dodatkową moc przy wyprzedzaniu lub podczas pokonywania wzniesienia, nacisnąć do oporu pedał przyspieszenia, co spowoduje automatyczną redukcję biegu.

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów DCT


Tryb ręczny

Niezależnie od tego, czy samochód się porusza czy nie, tryb ręczny wybierany jest przez przesunięcie dźwigni selektora z położenia D (jazda do przodu) do bramki ręcznej zmiany biegów. Aby powrócić do działania skrzyni biegów w trybie D (jazda do przodu), należy przesunąć dźwignię selektora z powrotem do głównej bramki.

W trybie ręcznym przesuwanie dźwigni selektora do przodu i do tyłu umożliwia dobranie optymalnego przełożenia do warunków jazdy.

Zmiana biegu na wyższy (+): W celu zmiany biegu na wyższy należy jednokrotnie popchnąć dźwignię do przodu.

Zmiana biegu na niższy (-): W celu zmiany biegu na niższy należy jednokrotnie pociągnąć dźwignię do tyłu.

UWAGA

Tryb SPORT / Tryb ECO

Podczas jazdy po wybraniu trybu ręcznego skrzyni biegów pojazd automatycznie przełączy się na tryb SPORT. Podczas jazdy po przestawieniu dźwigni skrzyni biegów do położenia D (jazda) pojazd automatycznie przełączy się na tryb ECO. Każda automatyczna zmiana położenia dźwigni skrzyni biegów zostanie wyświetlona na tablicy rozdzielczej.

Blokada drążka selektora

Ze względów bezpieczeństwa dwusprzęgłową skrzynię biegów wyposażona jest w blokadę drążka selektora. Uniemożliwia ona przesunięcie drążka z położenia P (parkowanie) do położenia R (wsteczny), dopóki nie zostanie wciśnięty pedał hamulca.

Aby przesunąć drążek z położenia P (parkowanie) do położenia R (wsteczny):

1. Wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca.

2. Uruchomić silnik lub przekręcić kluczyk zapłonu w położenie ON.

3. Przesunąć drążek selektora.

Jeżeli pedał hamulca będzie wielokrotnie wciskany i zwalniany przy dźwigni selektora w położeniu P (parkowanie), w pobliżu dźwigni może występować hałas i drgania. Jest to zjawisko normalne.

OSTRZEŻENIE

Należy zawsze całkowicie wciskać pedał hamulca przed przesuwaniem drążka selektora z położenia P (parkowanie) w inne położenie oraz podczas niego, aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia pojazdu, co mogłoby spowodować obrażenia u osób znajdujących się w pojeździe lub poza nim.

Zwalnianie blokady

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów DCT


Jeżeli przy wciśniętym pedale hamulca nie jest możliwe przesunięcie drążka selektora z położenia P (parkowanie) do położenia R (wsteczny), to należy:

1. Ustawić kluczyk zapłonu w położeniu LOCK/OFF.

2. Włączyć hamulec postojowy.

3. Ostrożnie zdjąć zaślepkę (1) osłaniającą dostęp do mechanizmu zwalniania blokady.

4. Włożyć narzędzie (np. płaski śrubokręt) w otwór i docisnąć.

5. Przesunąć drążek selektora.

6.Wyjąć śrubokręt z otworu i założyć zaślepkę.

7. Zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

Blokada kluczyka (jeśli jest w wyposażeniu)

Kluczyk nie może być wyjęty ze stacyjki, dopóki drążek selektora nie znajdzie się w położeniu P (parkowanie).

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów DCT

...

Wskazówki dotyczące prawidłowego prowadzenia pojazdu

Nigdy nie wolno przełączać zakresów z położenia P (parkowanie) lub N (neutralny) w inne położenie przy wciśniętym pedal ...

Zobacz tez:

Komunikat ostrzegawczy i system sterowania AEB
System AEB wyświetla komunikaty ostrzegawcze i emituje ostrzeżenia dźwiękowe zależnie od poziomu ryzyka zderzenia z poprzedzającym pojazdem w przypadku nagłego hamowania, zbyt małej odległości od ...

Przed rozpoczęciem jazdy
Przed zajęciem miejsca w pojeździe Upewnić się, że wszystkie szyby, lusterka zewnętrzne oraz lampy są czyste i niezasłonięte. Usunąć z nich szron, śnieg lub lód. Sprawdzi& ...

Przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS)
OSTRZEŻENIEUkład ABS (lub ESC) nie zapobiega wypadkom spowodowanym nieprawidłowymi i niebezpiecznymi manewrami. Mimo że przy nagłym hamowaniu sterowność samochodu jest większa, należy ...

Instrukcje obslugi: