Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Obsługa radia

Włączanie radia

Wybierz ikonę
na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Rozrywka. Po wybraniu żądanej stacji radiowej w dolnej części centralnego wyświetlacza znajdują się następujące ikony.

Radio AM/FM
Ikona

Funkcja

Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio.
Wyświetla listę możliwych do odebrania stacji radia RDS (tylko FM).*1
Wyświetla listę stacji.*2

Wybierz Odśwież listę stacji , aby wyświetlić częstotliwości maksymalnie dziesięciu stacji radiowych na liście automatycznego zapamiętywania.

Wybierz żądaną częstotliwość.

Wyświetla listę Ulubionych. Naciśnij i przytrzymaj dłużej, by zaprogramować odtwarzaną w danym momencie stację.
Możesz wyszukiwać możliwych do odebrania stacji radiowych.

Skanowanie zatrzymuje się na około pięć sekund po znalezieniu każdej stacji.

Wybierz ponownie, aby nadal odbierać daną stację radiową.

Częstotliwość radiową możesz zmienić ręcznie.

Obróć pokrętłem sterującym, przesuń ekran lub dotknij danej częstotliwości radiowej.

Naciśnij lub , aby jednorazowo zmienić częstotliwość radiową.

W przypadku dłuższego naciśnięcia lub częstotliwość radiowa zmienia się w trybie ciągłym. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Włącza lub wyłącza tryb TA.*1
Automatyczny wybór stacji radiowej.

W przypadku dłuższego naciśnięcia częstotliwość radiowa zmienia się w trybie ciągłym.

Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Wyświetla ekran ustawień trybu FM (tylko FM).*1

Można ustawić następujące opcje: Włącz/Wyłącz częstotliwość alternatywną i tryb regionalny.

Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

*1 Z radiowym systemem danych (RDS) *2 Nie jest wyświetlana podczas słuchania radia FM w samochodach z systemem Radio Data System (RDS).

UWAGA (Z radiowym systemem danych (RDS) ) Po wybraniu ikony lub
w trybie FM
wybierany jest każdy program.

Ulubione stacje radiowe

Wybrane stacje można zaprogramować, aby można było szybciej je włączyć.

Można zaprogramować maksymalnie 50 stacji. Lista Ulubionych jest wspólna dla trybów AM, FM i radia DAB*.

Zapisywanie w Ulubionych

Naciśnij i przytrzymaj ikonę w celu
zaprogramowania aktualnej stacji radiowej. Daną stację można również zaprogramować w następujący sposób.

1. Aby wyświetlić listę Ulubionych, wybierz ikonę
.

2. Wybierz Dodaj/Edytuj ulubione radio .

3. Wybierz Dodaj <aktywna stacja> .

4. Stacja dodawana jest na koniec listy Ulubionych.

UWAGA W razie odłączenia akumulatora lista Ulubionych nie zostanie skasowana.

Wybór stacji radiowej z Ulubionych

1. Aby wyświetlić listę Ulubionych, wybierz ikonę .


2. Wybierz częstotliwość radiową, aby dostroić system do danej stacji radiowej.

Usuwanie stacji radiowej z ulubionych

1. Aby wyświetlić listę Ulubionych, wybierz ikonę .


2. Wybierz Dodaj/Edytuj ulubione radio .

3. Wybierz Usuń .

4. Wybierz częstotliwość radiową, którą chcesz usunąć.

5. Wybierz Usuń .

Zmiana porządku listy Ulubionych

1. Aby wyświetlić listę Ulubionych, wybierz ikonę .


2. Wybierz Dodaj/Edytuj ulubione radio .

3. Wybierz Przenieś .

4. Wybierz częstotliwość radiową.

Wybraną stację radiową można przemieścić.

5. Przesuń stację radiową lub przenieś ją za pomocą pokrętła sterującego, a następnie wybierz OK .

Radiowy System Danych (RDS)

Częstotliwość alternatywna (AF) Funkcja AF dostępna jest dla zakresu FM.

Włącz tryb AF. Jeśli sygnał danej stacji jest słaby, radio przełączy się automatycznie na częstotliwość alternatywną.

Jeśli chcesz odbierać tylko stacje radiowe, w których zasięgu się znajdujesz, włącz tryb regionalny (REG).

Włączanie lub wyłączanie AF/REG W trybie FM wybierz ikonę , aby
przełączyć na ekran ustawień trybu FM.

Włączenie lub wyłączenie AF/REG można wykonać w następujący sposób: (Włączanie/wyłączanie trybu AF) Wybierz Wł./Wył. na ekranie ustawień trybu FM.

(Włączanie/wyłączanie trybu REG) Gdy tryb AF jest włączony, wybierz ikonę Wł./Wył.

Informacje o ruchu drogowym (TA) Podczas odbioru stacji FM/AM wybierz (TA), aby przełączyć na tryb TA.

Jeśli włączone jest odbieranie informacji o ruchu drogowym, informacje takie zostaną nadane, nawet jeśli uruchomione są w tym czasie inne funkcje (FM, CD, urządzenie USB, AUX, BT audio, Radio Aha lub Radio Stitcher), i wyświetli się wówczas napis "Traffic Announcement".

Jeśli na ekranie funkcji Rozrywka aktywne jest odbieranie informacji TA, na ekranie pojawia się Anuluj . Wybierz Anuluj , aby anulować odbieranie informacji TA i powrócić do trybu gotowości odbioru informacji TA. Jeśli informacje TA wyświetlane są na innym ekranie niż ekran funkcji Rozrywka, na wyświetlaczu pojawią się ekrany wyboru dla TA wył. , Anuluj , i Opuszczanie . Wybór Opuszczanie na ekranie powoduje, że ekran wyboru wyłącza się, kiedy ma miejsce kontynuowanie odbioru informacji TA.

Wybór z Listy stacji Wyświetla się lista dostępnych stacji radia RDS. W łatwy sposób możesz wybrać z listy stację radiową, której chcesz słuchać. Jeśli nazwa stacji radiowej jest niedostępna, wyświetlana jest jej częstotliwość. Dodatkowo stacje radiowe, które zaprogramowano jako dysponujące kodem Gatunku (typy programu, np.

muzyka rockowa, aktualności itd.), można wyświetlać oddzielnie według kategorii.

UWAGA Wyświetlanie listy stacji może trwać dłużej w zależności od warunków odbioru.

1. Aby wyświetlić listę stacji radiowych, wybierz ikonę .


2. Wybierz częstotliwość radiową, aby dostroić system do danej stacji radiowej.

(Wybór Gatunku)

1. Na ekranie z listą stacji radiowych wybierz Gatunek w celu wyświetlenia ekranu listy gatunków.

2. Wybierz dany gatunek, aby wyświetlić listę stacji radiowych w tym gatunku.

UWAGA Można wybrać tylko jeden gatunek.

Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku

Regulacja głośności Obracaj pokrętłem regulacji głośności na panelu sterowania. Można również posługiwać s ...

Obsługa radia cyfrowego DAB (Digital Audio Broadcasting)

Co to jest Radio DAB? Radio DAB jest to system nadawania programu radiowego w formie cyfrowej. Radio DAB przekazuje wysokiej jakości źródło dźwię ...

Zobacz tez:

Koło zapasowe
Zakładanie dojazdowego koła zapasowego Założyć można tylko jedno dojazdowe koło zapasowe. Nie przekraczać prędkości 80 km/h. Przed dojechaniem do zakrętu należy zwolnić. Dojazdo ...

Personalizacja ustawień
Ustawienia pojazdu można dostosować do własnych upodobań, konfigurując opcje na wyświetlaczu informacyjnym. W zależności od wersji wyposażenia i lokalnych przepisów niektóre z poni ...

Wymiana bezpiecznika ze skrzynki bezpieczników wewnątrz pojazdu
1.Obrócić wyłącznik zapłonu i wszystkie inne wyłączniki do położenia wyłączenia. 2.Otworzyć pokrywy skrzynki bezpieczników. Jeśli przełącznik jest w po ...

Instrukcje obslugi: