Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Obsługa trybu USB

Typ Odtwarzane dane
Tryb USB Pliki MP3/WMA/AAC/OGG

System ten nie obsługuje urządzeń USB 3.0. Ponadto, w zależności od modelu lub wersji oprogramowania, inne urządzenia mogą nie być obsługiwane.

Obsługiwane są urządzenia sformatowane w systemie FAT32 (urządzenia USB sformatowane w innych systemach, np. NTFS, nie są obsługiwane).

Odtwarzanie

1. Wybierz ikonę
na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Rozrywka.

2. Wybierz lub
, aby włączyć tryb USB. W
dolnej części centralnego wyświetlacza pojawiają się następujące ikony.Ikona

Funkcja

Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio.
Wyświetlana jest lista kategorii.
Wyświetlana jest lista bieżących utworów.

Wybierz żądany utwór, aby go odtworzyć.

Odtwarza bieżącą ścieżkę w trybie powtarzanym.

Wybierz ponownie, aby odtwarzać ścieżki na aktualnej liście ścieżek w trybie powtarzanym.

Ponowne wybranie tego przycisku powoduje anulowanie tej funkcji.

Ścieżki z bieżącej listy utworów odtwarzane są w trybie losowym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

Zaczyna odtwarzać ścieżkę podobną do ścieżki bieżącej, korzystając z Gracenote's More Like This.

Wybierz żądany utwór z listy kategorii, aby anulować More Like This.

W przypadku wybrania jej w ciągu kilku sekund od początku odtwarzania utworu, następuje przejście do poprzedniego utworu.

Jeśli upłynęło więcej niż kilka sekund od początku odtwarzania utworu, aktualnie odtwarzany utwór jest uruchamiany ponownie.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie wstecz. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Następuje odtwarzanie ścieżki. W przypadku ponownego wybrania odtwarzanie jest chwilowo wstrzymywane.
Przechodzi do początku następnego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie do przodu.

Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

UWAGA

Lista kategorii

Aby wyświetlić listę kategorii, wybierz ikonę .


Wybierz żądaną kategorię i element.

Kategoria

Funkcja

Lista odtwarzania*1 Wyświetla listy odtwarzania na urządzeniu.
Wykonawca Wyświetla listę nazw wykonawców.

Można odtwarzać wszystkie ścieżki lub ścieżki z danego albumu wybranego wykonawcy.

Album Wyświetla listę nazw albumów.
Utwór Wyświetlane są wszystkie ścieżki w urządzeniu.
Gatunek Wyświetla listę gatunków.

Można odtwarzać wszystkie ścieżki lub ścieżki danego albumu lub wykonawcy w wybranym gatunku.

Audiobook*2 Wyświetla listę audiobooków.

Można wybierać i odtwarzać rozdziały.

Podcast*2 Wyświetla listę podcastów.

Można wybierać i odtwarzać epizody.

Folder*3 Wyświetla folder/listę plików.

*1 Foldery list utworów z urządzeń Apple nie są obsługiwane.

*2 Tylko urządzenia Apple *3 Tylko pamięci USB oraz urządzenia USB/z systemem Android

Przykład zastosowania (aby odtworzyć wszystkie ścieżki na urządzeniu USB)

(Metoda 1)

1. Wybierz , aby wyświetlić listę
kategorii.

2. Wybierz Utwór .

Wyświetlane są wszystkie ścieżki na urządzeniu USB.

3. Wybierz żądaną ścieżkę.

Wówczas odtwarzana jest wybrana ścieżka. Wszystkie ścieżki na urządzeniu USB mogą być odtwarzane w trybie kontynuacji odtwarzania.

UWAGA Odtwarzane są tylko ścieżki z żądanej kategorii, którą wybrano w Punkcie 2.

(Metoda 2)*1

1. Wybierz , aby wyświetlić listę
kategorii.

2. Wybierz Folder .

Wyświetlane są wszystkie foldery na urządzeniu USB.

3. Wybierz Wszystkie utwory .

Wyświetlane są wszystkie ścieżki na urządzeniu USB.

4. Wybierz żądaną ścieżkę.

Wówczas odtwarzana jest wybrana ścieżka. Wszystkie ścieżki na urządzeniu USB mogą być odtwarzane w trybie kontynuacji odtwarzania.

*1 Obsługiwane są urządzenia z systemem Android lub pamięci USB.

UWAGA Odtwarzane są tylko ścieżki z żądanego folderu, który wybrano w Punkcie 3.

Baza danych Gracenote

Gdy do systemu podłączone jest urządzenie USB i odtwarzana jest muzyka, automatycznie wyświetlane są takie informacje, jak nazwa albumu, nazwa wykonawcy, gatunek i tytuł, jeśli kompilacja bazy danych pojazdu jest dopasowana do odtwarzanej muzyki. Informacje przechowywane na tym urządzeniu wykorzystują bazę danych usługi rozpoznawania muzyki Gracenote.

PRZESTROGA

W celu zapoznania się z informacjami o najbardziej aktualnej bazie danych Gracenote, jaką można zainstalować, oraz jak to zrobić, wejdź na stronę systemu głośnomówiącego Mazdy: http://www.mazdahandsfree.com

Wprowadzenie

Gracenote, logo oraz logotyp Gracenote są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Gracenote, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.


Umowa licencyjna dla użytkownika oprogramowania Gracenote Aplikacja lub urządzenie, którego dotyczy ta umowa, zawiera oprogramowanie firmy Gracenote, z siedzibą w Emeryville, Kalifornia ("Gracenote"). Oprogramowanie firmy Gracenote ("Oprogramowanie Gracenote") umożliwia niniejszemu urządzeniu identyfikację płyty i/lub pliku oraz uzyskiwanie informacji muzycznych, w tym nazwy wykonawcy, ścieżki i informacji o utworze ("Dane Gracenote") z serwerów internetowych lub wbudowanych baz danych (nazywanych zbiorczo "Serwerami Gracenote"), a także realizację innych funkcji. Możesz korzystać z Danych Gracenote wyłącznie za pośrednictwem przeznaczonych dla użytkownika funkcji tej aplikacji lub urządzenia.

Zobowiązujesz się do korzystania z Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote wyłącznie na użytek prywatny, niekomercyjny. Zobowiązujesz się nie przekazywać, nie kopiować, nie przenosić ani nie transmitować Oprogramowania Gracenote ani wszelkich Danych Gracenote dla żadnej strony trzeciej. ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ NIE UŻYWAĆ ANI NIE WYKORZYSTYWAĆ W ŻADEN SPOSÓB, NA KTÓRY NIE WYRAŻONO WYRAŹNEJ ZGODY W NINIEJSZEJ UMOWIE, DANYCH GRACENOTE, OPROGRAMOWANIA GRACENOTE ANI SERWERÓW GRACENOTE.

Licencja na korzystanie z Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote wygasa w przypadku naruszenia niniejszych ograniczeń. W przypadku wygaśnięcia umowy licencyjnej zobowiązujesz się do całkowitego zaprzestania użytkowania Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote. Firma Gracenote zastrzega sobie wszelkie prawa do Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote, łącznie z wszelkimi prawami własności. Firma Gracenote nie będzie w żadnym wypadku zobowiązana do wypłaty jakichkolwiek należności za informacje dostarczone przez użytkownika. Praw na mocy niniejszej umowy firma Gracenote może dochodzić bezpośrednio przeciwko użytkownikowi w swoim własnym imieniu.

W ramach usług Gracenote wykorzystywany jest unikatowy identyfikator pozwalający śledzić, dla celów statystycznych, zapytania o informacje. Zadaniem przydzielanego losowo identyfikatora numerycznego jest umożliwienie usłudze Gracenote zliczania zapytań bez gromadzenia jakichkolwiek informacji dotyczących użytkownika. Więcej informacji w tym zakresie możesz uzyskać w Polityce Prywatności Gracenote w ramach usługi Gracenote.

Oprogramowanie Gracenote i każdy element Danych Gracenote podlegają niniejszej umowie licencyjnej w stanie "TAKIM, JAKIE SĄ".

Firma Gracenote nie daje żadnej wyrażonej bezpośrednio lub też implikowanej deklaracji lub gwarancji na poprawność jakichkolwiek Danych Gracenote pochodzących z Serwerów Gracenote. Firma Gracenote zastrzega sobie prawo usuwania danych z Serwerów Gracenote oraz do zmiany kategorii danych z dowolnych powodów uznanych przez firmę za dostateczne. Nie gwarantuje się bezbłędności Oprogramowania Gracenote ani Serwerów Gracenote ani też ich funkcjonowania bez żadnych przerw. Firma Gracenote nie jest zobowiązana do dostarczania użytkownikom nowych, poprawionych lub dodatkowych typów danych czy ich kategorii, które może oferować w przyszłości, i może w dowolnym momencie zaprzestać świadczenia tego typu usług.

FIRMA GRACENOTE NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ŻADNYCH BEZPOŚREDNICH ANI POŚREDNICH ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, RĘKOJMI W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. FIRMA GRACENOTE NIE GWARANTUJE UZYSKANIA ŻADNYCH REZULTATÓW UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB SERWERÓW GRACENOTE. FIRMA GRACENOTE W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE USZKODZENIA, UTRATĘ ZYSKÓW CZY INNYCH KORZYŚCI.

(c) Gracenote, Inc. 2009

Aktualizacja bazy danych

Bazę danych Gracenote można aktualizować przy użyciu urządzenia USB.

1. Podłącz urządzenie USB zawierające oprogramowanie aktualizacyjne Gracenote.

2. Wybierz ikonę
na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran ustawień.

3. Wybierz pozycję System i wybierz Aktualizacja bazy danych muzyki .

4. Wybierz Znajdź . Wyświetlana jest lista pakietów aktualizacyjnych zapisanych na urządzeniu USB oraz nazwa wersji.

5. Wybierz jeden z pakietów, aby wykonać aktualizację.

6. Wybierz Instalacja .

UWAGA Gracenote można pobrać ze strony internetowej Mazda Handsfree.

Obsługa trybu AUX

Odtwarzanie 1. Wybierz ikonę na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Rozrywka. 2. Wybierz , aby przełączyć na tryb AUX ...

Bluetooth

Wprowadzenie Opis zestawu głośnomówiącego Bluetooth Po podłączeniu urządzenia Bluetooth (telefonu komórkowego) poprzez transmisj ...

Zobacz tez:

Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów umożliwia automatyczną zmianę biegów (tryb automatyczny) lub manualną zmianę biegów (tryb manualny). W trybie manualnym można ręcznie przełącza ...

Uchwyt na kubek
OSTRZEŻENIE Nigdy nie wkładaj do uchwytu kubka z gorącymi płynami podczas jazdy: Włożenie do uchwytu kubka z gorącymi napojami podczas jazdy zagraża bezpieczeństwu. Przypadkowe ich wylanie grozi opar ...

Hamulec postojowy
Włączanie hamulca postojowego Aby włączyć hamulec postojowy, należy wcisnąć pedał hamulca zasadniczego, a następnie wcisnąć do oporu pedał hamulca postojowego. OSTROŻ ...

Instrukcje obslugi: