Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Pokrywa bagażnika

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie przewoź pasażerów w bagażniku: Przewożenie pasażerów w bagażniku jest niebezpieczne. Osoby te mogą doznać poważnych obrażeń lub zginąć podczas gwałtownego hamowania lub wypadku.

Nie prowadź samochodu z otwartą pokrywą bagażnika: Spaliny przedostające się do wnętrza samochodu są niebezpieczne. Otwarta podczas jazdy pokrywa bagażnika umożliwia przedostawanie się spalin do wnętrza. Spaliny zawierają CO (tlenek węgla), który jest bezbarwny, bezwonny i silnie trujący. Może spowodować utratę przytomności lub śmierć. Ponadto otwarta pokrywa bagażnika może przyczynić się do wypadnięcie pasażerów z samochodu w chwili wypadku.

Nie pozostawiaj bagażu nieodpowiednio zabezpieczonego (ułożonego w stosy) w bagażniku: W przeciwnym razie może on przemieścić się lub przewrócić, powodując obrażenia lub wypadek. Ponadto, nie układaj bagażu tak, aby wystawał poza wysokość oparć siedzeń. Może on w ten sposób zasłonić boczne lub tylne pole widzenia.

PRZESTROGA

Pokrywa bagażnika


Otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika

Otwieranie pokrywy bagażnika za pomocą przycisku elektrycznego otwierania pokrywy bagażnika

Odblokuj drzwi i pokrywę bagażnika, naciśnij przycisk elektrycznego otwierania pokrywy bagażnika, a następnie podnieś pokrywę po zwolnieniu zatrzasku.

Jeśli chodzi o obsługę elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika, należy się zapoznać z rozdziałem "Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika".

Pokrywa bagażnika


UWAGA (Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Zamykanie pokrywy bagażnika

Obniż powoli pokrywę bagażnika, korzystając z uchwytu, a następnie naciśnij oburącz na zamkniętą pokrywę.

Nie trzaskaj pokrywą. Spróbuj unieść pokrywę, aby upewnić się, czy jest właściwie zablokowana.

Jeśli chodzi o obsługę elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika, należy się zapoznać z rozdziałem "Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika".

Pokrywa bagażnika


UWAGA

Upewnij się, że pokrywa bagażnika jest skutecznie zamknięta.

Spróbuj przesunąć pokrywę bagażnika, nie naciskając przycisku elektrycznego otwierania, w celu sprawdzenia, czy pokrywa bagażnika nie pozostała niedomknięta.

Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika jest otwierana/zamykana za pomocą przełączników we wnętrzu samochodu lub przycisków na nadajniku centralnego zamka.

OSTRZEŻENIE

Zawsze obserwuj otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika oraz sprawdzaj, czy została całkowicie zamknięta: Otwieranie lub zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika bez wzrokowego kontrolowania jej jest niebezpieczne. W przypadku niewidocznych przeszkód oraz z powodu funkcji zabezpieczenia przed zgnieceniem, pokrywa bagażnika może nie zostać całkowicie zamknięta, co - jeśli nie zostanie zauważone - może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci w razie wypadnięcia pasażera z pojazdu.

Zawsze upewnij się, że obszar wokół pokrywy bagażnika jest czysty, zanim ją uruchomisz.

Przed elektrycznym uruchomieniem pokrywy bagażnika zawsze upewnij się co do bezpieczeństwa obszaru wokół niej.

Niesprawdzenie obszaru wokół pokrywy bagażnika przed uruchomieniem jej przy użyciu przełącznika elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika lub przycisku nadajnika systemu centralnego zamka zagraża bezpieczeństwu. Ktoś może zostać przytrzaśnięty pomiędzy pokrywą bagażnika a innym przedmiotem podczas elektrycznego otwierania jej lub pomiędzy pokrywą bagażnika a samochodem podczas elektrycznego zamykania pokrywy, a to może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

Nigdy nie zezwalaj dzieciom na zabawę systemem elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika: Zezwolenie dzieciom na zabawę systemem elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika oraz pilotem centralnego zamka jest niebezpieczne. Dzieci nie są świadome niebezpieczeństwa zgniecenia palców i dłoni przez poruszającą się pokrywę bagażnika. Przytrzaśnięcie szyi, głowy lub rąk podczas zamykania się drzwi/pokrywy może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

PRZESTROGA

Pokrywa bagażnika


UWAGA

Obsługa za pomocą nadajnika

Naciśnij przycisk elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika i przytrzymaj go przez sekundę lub dłużej. Światła awaryjne migną dwa razy i pokrywa bagażnika otworzy się/zamknie po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego.

UWAGA

Obsługa przy użyciu każdego przycisku

Warunki działania systemu

Otwieranie pokrywy bagażnika Jeśli spełnione zostały wszystkie poniższe warunki, elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika można otworzyć elektrycznie.

Zamykanie pokrywy bagażnika

UWAGA

Obsługa z siedzenia kierowcy (Otwieranie/zamykanie) Naciśnij na około jedną sekundę lub dłużej przycisk elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika, gdy jest ona całkowicie zamknięta/otwarta. Światła awaryjne migną dwa razy i pokrywa bagażnika otworzy się/zamknie całkowicie po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego.

Pokrywa bagażnika


Obsługa z zewnątrz (Otwieranie) Naciśnij przycisk elektrycznego otwierania pokrywy bagażnika na pokrywie, a następnie podnieś pokrywę.

Światła awaryjne migną dwa razy i pokrywa bagażnika otworzy się automatycznie po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego.

(Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania) Zablokowaną pokrywę bagażnika można również otworzyć, gdy klucz znajduje się w zasięgu działania.

Pokrywa bagażnika


Obsługa z zewnątrz (Zamykanie) Naciśnij przycisk zamykania pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie, gdy jest ona całkowicie otwarta. Światła awaryjne migną dwa razy i pokrywa bagażnika zamknie się automatycznie po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego.

Pokrywa bagażnika


UWAGA Jeśli przełącznik elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika/przycisk zamykania elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika lub przycisk elektrycznego otwierania bagażnika zostaje naciśnięty, gdy pokrywa jest otwierana/zamykana elektrycznie, słychać sygnał dźwiękowy i pokrywa bagażnika zatrzymuje się. Następnie pokrywa odwraca kierunek, jeśli zostanie naciśnięty ponownie którykolwiek z wymienionych przycisków.

Zmiana pozycji pełnego otwarcia elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika

Pozycję pełnego otwarcia elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika można zmienić zgodnie z wysokością garażu.

Zmienianie pozycji

1. Zatrzymaj ruch pokrywy w żądanej pozycji.

2. Naciśnij i przytrzymaj przez około trzy sekundy przycisk zamykania elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika.

Słychać dwukrotnie emitowany sygnał dźwiękowy świadczący o tym, że zmiana pozycji została wykonana.

UWAGA Ustaw żądaną pozycję pełnego otwarcia pokrywy bagażnika w takiej pozycji, w której jest ona otwarta bardziej niż do połowy. Nie można ustawić pozycji, w której jest ona otwarta mniej niż do połowy.

Resetowanie

1. Otwórz pokrywę bagażnika.

2. Naciśnij i przytrzymaj przez około siedem sekund przycisk zamykania elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika.

Słychać trzykrotnie emitowany sygnał dźwiękowy świadczący o tym, że wykonano zresetowanie.

UWAGA Po upływie około 3 sekund od naciśnięcia przycisku emitowany jest 2 razy sygnał dźwiękowy informujący, że pozycja pełnego otwarcia pokrywy bagażnika została zmieniona. Aby ukończyć resetowanie, przytrzymuj przycisk naciśnięty przez około 7 sekund.

Funkcja zapobiegająca zgnieceniu

Kiedy podczas otwierania/zamykania elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika system wykryje na jej drodze obecność osoby lub przedmiotu, pokrywa automatycznie zacznie się przesuwać w przeciwnym kierunku i zatrzyma się.

OSTRZEŻENIE

Przed otwarciem/zamknięciem pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie zawsze sprawdź obszar w jej pobliżu: Brak kontroli obecności pasażerów lub przedmiotów w pobliżu elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika przed jej otwarciem/zamknięciem jest niebezpieczny. Urządzenia zapobiegające zgnieceniu zaprojektowane są w taki sposób, aby uniknąć przycięcia w przypadku obecności przeszkód na drodze elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika. System ten może nie wykryć pewnych przedmiotów zakłócających ruch elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika w zależności od sposobu ich umiejscowienia oraz ich kształtu. Niemniej w przypadku wykrycia przeszkody i ruchu pokrywy w przeciwnym kierunku pasażer znajdujący się na jej drodze może odnieść poważne obrażenia ciała.

PRZESTROGA

Czujniki zainstalowane są na obu końcach pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie. Zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do porysowania lub uszkodzenia czujników ostrymi przedmiotami, w przeciwnym razie możesz spowodować, że pokrywa nie będzie już otwierać się/ zamykać się automatycznie. Ponadto jeśli czujnik ulegnie uszkodzeniu podczas automatycznego zamykania się pokrywy bagażnika, system zatrzyma jej działanie.

Pokrywa bagażnika


UWAGA Urządzenia zapobiegające zgnieceniu nie uaktywniają się podczas działania funkcji wspomagania zamykania, gdy pokrywa bagażnika znajduje się pomiędzy pozycją bliskiego zamknięcia a pozycją całkowitego zamknięcia.

Gdy elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika porusza się w kierunku otwarcia/zamknięcia i czujniki wykryją przeszkodę, słychać będzie sygnał dźwiękowy, a pokrywa bagażnika zacznie poruszać się w przeciwnym kierunku i zatrzyma się.

Funkcja wspomagania zamykania pokrywy bagażnika

System wspomagania zamykania automatycznie domyka całkowicie pokrywę bagażnika z pozycji niedomkniętej.

System działa również wtedy, kiedy pokrywa bagażnika zamykana jest ręcznie.

OSTRZEŻENIE

Podczas zamykania pokrywy bagażnika zawsze trzymaj ręce i palce z dala od pokrywy: Przytrzymywanie ręką lub palcami pokrywy bagażnika jest niebezpieczne, ponieważ pokrywa zamyka się automatycznie z pozycji niedomkniętej, co może spowodować zgniecenie palców i obrażenia ciała.

UWAGA

Roleta bagażnika

Rolety bagażnika używaj do przykrycia przewożonego ładunku lub bagażu. Roletę bagażnika można przechowywać pod podłogą bagażnika.

OSTRZEŻENIE

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na rolecie bagażnika: Umieszczanie bagażu lub innych przedmiotów na półce bagażnika zagraża bezpieczeństwu. Podczas nagłego hamowania lub zderzenia przedmioty z rolety mogą spaść i uderzyć lub zranić pasażerów.

PRZESTROGA

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy bagaż i ładunek są dobrze zabezpieczone.

Niewłaściwie zabezpieczony bagaż i ładunek może przemieścić się i spowodować obrażenia ciała u pasażerów.

UWAGA

Wyjmowanie półki

1. Podnieś obiema rękoma roletę bagażnika, trzymając za uchwyty, wyjmij ją z zaczepów i pozwól, aby swobodnie zwinęła się.

Pokrywa bagażnika


2. Ściśnij do wewnątrz lewy lub prawy uchwyt rolety bagażnika.

3. Pociągnij roletę bagażnika do tyłu i wyjmij ją z otworu, w który jest włożona.

4. Wyjmij roletę bagażnika z samochodu pod kątem.

Pokrywa bagażnika


Chowanie rolety

1. Wyjmij roletę bagażnika.

2. Otwórz podłogę bagażnika za pomocą uchwytu.

Pokrywa bagażnika


3. Wyjmij pokrywy boczne z obu stron komory bagażowej, posługując się uchwytami.

Pokrywa bagażnika


4. Schowaj roletę bagażnika tak, aby zaczep był skierowany w dół.

Pokrywa bagażnika


5. Zamknij podłogę bagażnika.

6. Umieść na miejscu pokrywy boczne i zamknij podłogę bagażnika.

Montaż rolety

Zastosuj w odwrotnej kolejności procedurę wyjmowania.

Zamki drzwi

OSTRZEŻENIE Zawsze zabieraj dzieci lub zwierzęta ze sobą lub pozostaw pod opieką odpowiedzialnych osób: Pozostawienie dziecka lub zwierzęcia bez ...

Paliwo i emisje spalin

Środki ostrożności Wymogi dotyczące paliwa (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5) W pojazdach wyposażonych w sondy Lambda lub katalizator należy stosowa& ...

Zobacz tez:

Stosowanie płynu chłodzącego wysokiej jakości
Samochód Kia został dostarczony z układem chłodzenia napełnionym wysokiej jakości płynem chłodzącym na bazie glikolu etylenowego. Jest to jedyny dopuszczony do użytku rodzaj płynu chł ...

Pasy bezpieczeństwa
Niniejszy rozdział przedstawia prawidłowy sposób używania pasów bezpieczeństwa. Podano w nim również ostrzeżenia dotyczące pasów bezpieczeństwa. Środki ostrożno ...

Ograniczenia układu
Układ FCA wykrywa i monitoruje pojazdy poprzedzające oraz wykrywa pieszych na drodze przed pojazdem. Wykorzystuje on w tym celu czujniki radarowe i kamerę z systemem rozpoznawania obrazu. W przypadku wykrycia ryzyka kolizji/potr&# ...

Instrukcje obslugi: