Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Zamki drzwi

OSTRZEŻENIE

Zawsze zabieraj dzieci lub zwierzęta ze sobą lub pozostaw pod opieką odpowiedzialnych osób: Pozostawienie dziecka lub zwierzęcia bez opieki w zaparkowanym samochodzie jest niebezpieczne. Podczas upałów temperatura wewnątrz samochodu jest tak wysoka, że może spowodować udar mózgu lub nawet śmierć.

Nie pozostawiaj kluczy w samochodzie, gdy znajdują się w nim dzieci. Trzymaj klucze w miejscu, w którym dzieci ich nie znajdą i nie będą mogły się nimi bawić: Pozostawienie dzieci w samochodzie wraz z kluczem jest niebezpieczne. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

Zawsze zamykaj wszystkie okna i dach otwierany, blokuj drzwi oraz pokrywę bagażnika i zabieraj klucz ze sobą, gdy pozostawiasz samochód bez opieki: Pozostawienie nie zamkniętego samochodu jest niebezpieczne, ponieważ dzieci mogą samodzielnie zablokować drzwi w nagrzanym samochodzie, co w konsekwencji może spowodować ich śmierć. Nie zamknięty samochód jest także łatwym celem dla złodziei i intruzów.

Po zamknięciu drzwi i pokrywy bagażnika zawsze sprawdź, czy zostały prawidłowo zablokowane: Niedokładne zamknięcie drzwi i pokrywy bagażnika jest niebezpieczne. Podczas jazdy z niedokładnie zamkniętymi drzwiami i pokrywą bagażnika, drzwi i pokrywa bagażnika mogą się niespodziewanie otworzyć, powodując wypadek.

Zawsze obserwuj otoczenie zanim otworzysz drzwi samochodu i pokrywę bagażnika: Nagłe otwieranie drzwi i pokrywy bagażnika jest niebezpieczne. Można w ten sposób uderzyć w przejeżdżający samochód lub pieszego, powodując wypadek.

PRZESTROGA

UWAGA

Blokowanie, odblokowywanie za pomocą przycisku żądania

(Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Posiadając przy sobie klucz zaawansowany można zablokować lub odblokować wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika, naciskając przycisk żądania w klamce drzwi przednich.

Przycisk żądania na pokrywie bagażnika może być używany wyłącznie w celu zablokowania wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika.

Przednie drzwi

Zamki drzwi


Pokrywa bagażnika (Tylko blokowanie)

Zamki drzwi


Aby zablokować Aby zablokować drzwi i pokrywę bagażnika, naciśnij przycisk żądania, światła awaryjne migną raz.

(Modele spoza Europy) Sygnał dźwiękowy będzie emitowany jeden raz.

Aby odblokować Aby odblokować drzwi i pokrywę bagażnika, naciśnij przycisk żądania w drzwiach przednich, światła awaryjne migną dwa razy.

(Modele spoza Europy) Sygnał dźwiękowy będzie emitowany dwa razy.

UWAGA

Blokowanie, odblokowywanie nadajnikiem

Wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika można odblokować/zablokować, używając nadajnika centralnego zamka ze zdalnym sterowaniem.

Blokowanie, odblokowywanie przy użyciu przycisku blokowania/ odblokowywania drzwi

Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po naciśnięciu przycisku blokowania, o ile wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte.

Ich odblokowanie następuje po naciśnięciu przycisku odblokowywania.

Zamki drzwi


UWAGA Drzwi i pokrywy bagażnika nie można zablokować, jeśli którekolwiek z drzwi lub pokrywa bagażnika są otwarte.

Funkcja automatycznego blokowania/odblokowywania

OSTRZEŻENIE

Nie ciągnij za wewnętrzną klamkę w drzwiach przednich: Pociągnięcie za klamkę wewnętrzną w drzwiach przednich podczas jazdy jest niebezpieczne. Pasażerowie mogą wypaść z samochodu, jeśli drzwi zostaną przypadkowo otwarte, a to może doprowadzić do ich śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Funkcje automatycznego blokowania/ odblokowywania można również wyłączyć.

Zmiana ustawień funkcji automatycznego blokowania/ odblokowywania drzwi z użyciem przycisku blokowania/odblokowywania drzwi

Ustawienie automatycznego blokowania lub odblokowywania drzwi i pokrywy bagażnika można zmienić, wybierając jedną z funkcji opisanych w poniższej tabeli oraz posługując się przyciskiem blokowania/odblokowywania drzwi na panelu drzwi.

UWAGA

Numer funkcji

Funkcja*1

1 Funkcja automatycznego blokowania drzwi jest wyłączona.
2 Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po przekroczeniu przez samochód prędkości około 20 km/h.
3 (Ustawienie fabryczne) Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po przekroczeniu przez samochód prędkości około 20 km/h.

Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika odblokują się po zmianie statusu włącznika zapłonu z ON na OFF

4 (Tylko samochody z automatyczną skrzynią biegów) Gdy włącznik zapłonu jest w położeniu ON i dźwignia wybierania biegów przesuwana jest z pozycji (P) na jakąkolwiek inną, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie.
5 (Tylko samochody z automatyczną skrzynią biegów) Gdy włącznik zapłonu jest w położeniu ON i dźwignia wybierania biegów przesuwana jest z pozycji (P) na jakąkolwiek inną, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie.

Po przestawieniu dźwigni wybierania biegów na pozycję (P), gdy włącznik zapłonu przestawiono w położenie ON, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika odblokują się automatycznie.

6 (Tylko samochody z automatyczną skrzynią biegów) Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po przekroczeniu przez samochód prędkości około 20 km/h.

Po przestawieniu dźwigni wybierania biegów na pozycję (P), gdy włącznik zapłonu przestawiono w położenie ON, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika odblokują się automatyczni

*1 Inne ustawienia dla funkcji automatycznego blokowania drzwi dostępne są w specjalistycznym serwisie, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Ustawienia można zmienić zgodnie z poniższą procedurą.

1. Zaparkuj bezpiecznie samochód.

Wszystkie drzwi muszą pozostać zamknięte.

2. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokowania na panelu drzwi przez 20 sekund po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON i upewnij się, czy usłyszałeś sygnał dźwiękowy po kolejnych około ośmiu sekundach.

4. W celu określenia numeru funkcji dla żądanego ustawienia zapoznaj się z tabelą ustawień funkcji blokowania/ odblokowywania automatycznego drzwi. Naciśnij przycisk odblokowywania na panelu drzwi taką ilość razy, jaki numer funkcji wybrałeś (np. jeśli wybrałeś funkcję 2, naciśnij przycisk odblokowywania tylko 2 razy).

5. Trzy sekundy po dokonaniu zmiany ustawienia sygnał dźwiękowy zostanie wyemitowany taką ilość razy, jaki wybrano numer funkcji. (np. Funkcja numer 3 = 3 sygnały dźwiękowe)

(Samochody z manualną skrzynią biegów)

Zamki drzwi


(Samochody z automatyczną skrzynią biegów)

Zamki drzwi


UWAGA

Blokowanie, odblokowywanie kluczem pomocniczym

Gdy drzwi kierowcy zostaną zablokowane kluczem zaawansowanym, pozostałe drzwi i pokrywa bagażnika także automatycznie zablokują się. Po odblokowaniu drzwi kierowcy za pomocą klucza pomocniczego drzwi oraz pokrywy te automatycznie odblokowują się.

Aby zablokować, przekręć klucz pomocniczy w stronę przodu samochodu, aby odblokować, przekręć klucz w stronę tyłu samochodu.

Zamki drzwi


System podwójnego blokowania

System podwójnego blokowania zaprojektowany został tak, aby uniemożliwić otwarcie drzwi od wewnątrz osobie, która włamała się do samochodu.

W przypadku jakiegokolwiek problemu z systemem podwójnego blokowania skontaktuj się ze specjalistą, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie uaktywniaj systemu podwójnego blokowania, gdy pasażerowie, a szczególnie dzieci, pozostają w samochodzie: Uaktywnienie systemu, gdy pasażerowie, a szczególnie dzieci pozostają w samochodzie, zagraża bezpieczeństwu.

Pasażerowie nie będą mogli otworzyć drzwi od wewnątrz. Znajdą się w pułapce i zostaną narażeni na wysoką temperaturę.

Może to spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Jak uaktywnić system

1. Zamknij wszystkie okna i dach*.

2. Wyłącz zapłon i zabierz klucz ze sobą.

3. Zamknij wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika.

4. Włóż klucz pomocniczy do zamka drzwi kierowcy, obróć go w pozycję blokowania, a następnie z powrotem w środkową pozycję. Następnie obróć go ponownie w pozycję blokowania w ciągu 3 sekund.

Zamki drzwi


UWAGA

5. Lampka sygnalizacyjna włączy się na około 3 sekundy, aby zasygnalizować, że system został uzbrojony.


UWAGA Systemu nie można uaktywnić, gdy drzwi lub pokrywa bagażnika są otwarte.

Jak wyłączyć system

Odblokuj drzwi kierowcy lub obróć włącznik zapłonu w pozycję ON.

UWAGA Jeżeli zasilanie zostanie przerwane (przepalony bezpiecznik lub odłączony akumulator), system można wyłączyć tylko poprzez odblokowanie drzwi kluczem pomocniczym.

Blokowanie, odblokowywanie przy pomocy dźwigni blokowania

Obsługa od wewnątrz

(Z przyciskiem blokowania/ odblokowywania drzwi) Aby zablokować którekolwiek drzwi od wewnątrz, naciśnij dźwignię blokowania drzwi.

Aby odblokować drzwi, pociągnij ją do siebie.

Takie działanie nie uruchamia blokad w innych drzwiach.

(Bez przycisku blokowania/ odblokowywania drzwi) Po naciśnięciu dźwigni blokowania w drzwiach kierowcy pozostałe drzwi i pokrywa bagażnika także automatycznie zablokują się. Aby odblokować je, należy dźwignię pociągnąć do siebie.

Zamki drzwi


Obsługa z zewnątrz

Aby zablokować od zewnątrz drzwi tylne oraz przednie drzwi pasażera, naciśnij dźwignię blokowania drzwi w pozycję zablokowania i zamknij drzwi (trzymanie klamki drzwi w pozycji otwartej nie jest konieczne).

Takie działanie nie uruchamia blokad w innych drzwiach.

Zamki drzwi


UWAGA

Przy blokowaniu drzwi w ten sposób:

Blokady zabezpieczające tylne drzwi przed otwarciem przez dzieci

Blokady te zabezpieczają tylne drzwi przed przypadkowym otwarciem ich przez dzieci. Używaj obu blokad za każdym razem, gdy na tylnych siedzeniach samochodu przewozisz dzieci.

Jeżeli dźwignia blokady przesunięta zostanie w pozycję blokowania przed zamknięciem drzwi, nie będzie można ich otworzyć od wewnątrz. Drzwi można jedynie otworzyć, pociągając za klamkę zewnętrzną.

Zamki drzwi


Drzwi i zamki

...

Pokrywa bagażnika

OSTRZEŻENIE Nigdy nie przewoź pasażerów w bagażniku: Przewożenie pasażerów w bagażniku jest niebezpieczne. Osoby te mogą d ...

Zobacz tez:

Kierunkowskazy
Lewy: opuścić przełącznik oświetlenia, przekraczając punkt oporu. Prawy: podnieść przełącznik oświetlenia, przekraczając punkt oporu. Pozostawienie włączonego kierunkowskazu przez ponad dwadzieścia sekund sygnalizowane jes ...

Zmniejszanie ustawionej prędkości
Ustawić przełącznik w położeniu [SET-] i przytrzymać go. Pojazd stopniowo zwalnia. Po osiągnięciu wymaganej prędkości zwolnić przełącznik. Ustawić przełączni ...

Wstęp
Z zestawem Tire Mobility Kit będziesz mógł jechać nawet po przebiciu opony. System sprężarki i masy uszczelniającej skutecznie i wygodnie uszczelnia większość przebić w oponach samoch ...

Instrukcje obslugi: