Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Ładowanie akumulatora

Za pomocą prostownika

Pojazd wyposażony jest w bezobsługowy akumulator kwasowy.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć POWAŻNEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA z powodu wybuchu lub poparzenia elektrolitem, podczas ładowania akumulatora należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

 • Przed rozpoczęciem ładowania lub jakichkolwiek prac przy akumulatorze należy wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne i stacyjkę (stan LOCK/OFF).
 • Nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem, urządzeniami iskrzącymi ani wydzielającymi dym.
 • Zawsze ładować akumulator na zewnątrz lub w pomieszczeniu z wydajną wentylacją.
 • Przed sprawdzeniem akumulatora podczas ładowania zakładać okulary ochronne.
 • Akumulator należy wymontować z pojazdu i ustawić w przewiewnym miejscu.
 • Obserwować akumulator podczas ładowania. W przypadku gwałtownego wrzenia elektrolitu w ogniwach akumulatora przerwać ładowanie lub obniżyć prąd ładowania.
 • Zacisk ujemny (-) należy odłączać od akumulatora jako pierwszy, a podłączać jako ostatni. Prostownik należy odłączać w następującej kolejności:
  1. Wyłączyć prostownik.
  2. Odłączyć zacisk ujemny (-) od bieguna ujemnego akumulatora.
  3. Odłączyć zacisk dodatni (+) od bieguna dodatniego akumulatora.
 • W przypadku wymiany akumulatora używać wyłącznie akumulatorów dopuszczonych przez Hyundai.

 

OSTROŻNIE

Akumulator typu AGM (jeżeli występuje)

 • Akumulatory z separatorami z włókna szklanego (AGM - Absorbent Glass Mat) nie wymagają obsługi ze strony użytkownika. Wszelkie prace obsługowe akumulatorów typu AGM powinna wykonywać Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai. Do ładowania akumulatorów typu AGM należy używać wyłącznie całkowicie automatycznych prostowników, opracowanych specjalnie dla akumulatorów tego typu.
 • W przypadku wymiany akumulatora typu AGM zaleca się zastosowanie akumulatora pochodzącego z Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai.
 • Nie otwierać ani nie usuwać zakrętek znajdujących się u góry akumulatora.

  Może to spowodować wyciek elektrolitu i doprowadzić do poważnych obrażeń.

Po rozruchu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania

Po rozruchu pojazdu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania, przed wyłączeniem pojazdu należy jechać nim przez 20 ÷ 30 minut.

Skrócenie tego czasu może uniemożliwić odpowiednie naładowanie akumulatora, a w konsekwencji ponowne uruchomienie pojazdu. Więcej informacji dotyczących uruchamiania pojazdu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania znajduje się w podrozdziale "Rozruch z użyciem zewnętrznego źródła zasilania".

Informacja

  Zużyty
akumulator niepoddany utylizacji może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Akumulatory należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Konieczność zaprogramowania układów

Odłączenie lub zupełne rozładowanie akumulatora powoduje zresetowanie ustawień niektórych układów pojazdu. Dlatego po ponownym podłączeniu akumulatora należy zaprogramować następujące układy:

Obsługa akumulatora

Dbać o prawidłowość mocowania akumulatora. Utrzymywać górną część akumulatora w stanie czystym i suchym. Zaciski akum ...

Opony i obręcze kół

OSTRZEŻENIEUszkodzenie opony może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. Aby ograniczyć POWA ...

Zobacz tez:

Hill Assist Descent Control
Układ wspomagania podczas zjazdu na drogach o miękkiej nawierzchni (żwir, błoto itd.) albo na drodze o dużym nachyleniu. Umożliwia zmniejszenie ryzyka poślizgu albo utraty panowania nad pojazdem podczas zjazdu, zarówno na biegu do przo ...

Elektryczne zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od wewnątrz
Zdalnie sterowany układ uniemożliwiający otwarcie tylnych drzwi za pomocą wewnętrznych klamek. Przycisk znajduje się na desce rozdzielczej po stronie kierowcy. Włączanie Nacisnąć ten przycisk. Włącza się czerwona kontrolka w pr ...

Włącznik/Głośność/Ustawienia dźwięku
Włącznik Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON. Aby włączyć system audio, naciśnij pokrętło włączania/regulacji głośności. Aby wyłączyć, naci ...

Instrukcje obslugi: