Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: iPod


(1) Przycisk powtarzania Naciśnięcie przycisku [1] powoduje włączenie/ wyłączenie powtarzania.

(2) Przycisk odtwarzania losowego Naciśnięcie przycisku [2] powoduje włączenie/ wyłączenie odtwarzania losowego.

(3) Przycisk [List] Naciśnięcie przycisku [3] powoduje wyświetlenie listy wszystkich utworów.

Odtwarzanie Podłączyć iPoda do gniazda USB, nacisnąć przycisk [MEDIA] (źródła dźwięku) i wybrać pozycję [iPod].

Zmiana utworów Aby rozpocząć odtwarzanie poprzedniego lub następnego utworu, należy nacisnąć przycisk [SEEK/TRACK].

Aby przewinąć bieżący utwór do tyłu/ do przodu, należy podczas jego odtwarzania nacisnąć i przytrzymać przycisk [SEEK/TRACK].

Aby wyszukiwać utwory, należy obracać pokrętłem prawym. Aby odtworzyć utwór, należy nacisnąć pokrętło.

Wybieranie utworów z listy Aby wyświetlić listę dostępnych utworów, należy nacisnąć przycisk [List] (lista).

Następnie należy wybrać i odtworzyć utwór.

Powtarzanie odtwarzania Aby włączyć lub wyłączyć funkcję powtarzania kategorii lub bieżącego utworu, należy nacisnąć przycisk powtarzania.

Odtwarzanie losowe Aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie kategorii w przypadkowej kolejności, należy nacisnąć przycisk odtwarzania losowego.

Przycisk [Menu] Umożliwia wybór następujących funkcji:

Korzystanie z innych aplikacji do odtwarzania muzyki


Podczas odtwarzania utworów w iPodzie za pomocą osobnej aplikacji muzycznej system prezentuje ekran pokazany powyżej:

  1. Odtwarzanie/pauza: naciśnięcie przycisku [1] powoduje wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania muzyki.
  2. iPod files (pliki iPoda): naciśnięcie przycisku [2] powoduje odtwarzanie utworów zapisanych w iPodzie.
  3. Sound Settings (ustawienia dźwięku): naciśnięcie przycisku [3] powoduje zmianę ustawień dźwięku systemu audio.

Odtwarzanie plików iPoda Aby odtwarzać utwory zapisane w iPodzie, należy nacisnąć przycisk [iPod files] (pliki iPoda).

Jeżeli w iPodzie nie zapisano żadnych utworów, przycisk [iPod files] (pliki iPoda) jest nieaktywny.

Informacja

W przypadku nieprawidłowego działania aplikacji iPoda odtwarzanie plików w opisany sposób jest niemożliwe.

Informacja

Korzystanie z funkcji Bluetooth (BT) systemu audio

UWAGA

USB (Urządzenie USB)

(1) Przycisk powtarzania Naciśnięcie przycisku [1] powoduje włączenie/ wyłączenie powtarzania. (2) Przycisk odtwarzania losowego Naciśni& ...

Tryb BT audio

(1) Przycisk powtarzania Naciśnięcie przycisku [1] powoduje włączenie/ wyłączenie powtarzania. (2) Przycisk odtwarzania losowego Naciśni& ...

Zobacz tez:

Prowadzenie pojazdu
W przypadku wszystkich pojazdów tego typu nieprawidłowy sposób jazdy może spowodować utratę kontroli, wypadek lub przewrócenie pojazdu. Specyficzne założenia konstrukcyjne (większy prze&# ...

Uchwyty na napoje
Z przodu W uchwytach można umieszczać kubki lub małe pojemniki z napojami. Z tyłu (jeżeli występują) Aby skorzystać z uchwytów na napoje, należy opuścić podłokietnik. ...

Zalecenia eksploatacyjne
Informacje praktyczne Nigdy nie jeździć z wyłączonym silnikiem Nie działa wówczas wiele urządzeń (np. wspomaganie układu hamulcowego i układu kierowniczego). Stwarza to zagrożenie dla sa ...

Instrukcje obslugi: