Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi: Automatyczna skrzynia biegów

Peugeot 3008 - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> Automatyczna skrzynia biegów

Automatyczna sześcio- lub ośmiobiegowa skrzynia biegów z wybierakiem impulsowym.

Oferuje również tryb ręczny umożliwiający zmianę biegów za pomocą przełączników przy kierownicy.

Położenia wybieraka skrzyni biegów

Położenia wybieraka skrzyni biegów


P. Położenie postojowe.

Na czas postoju samochodu: przednie koła są zablokowane.

R. Bieg wsteczny.

N. Położenie neutralne.

W celu przemieszczenia samochodu przy wyłączonym zapłonie: w niektórych myjniach, w przypadku holowania samochodu itd.

D. Tryb automatyczny.

Skrzynia biegów zmienia przełożenia odpowiednio do stylu jazdy, profilu drogi oraz obciążenia pojazdu.

M. Tryb ręczny.

Kierowca zmienia biegi za pomocą przełączników na kierownicy

Wybierak impulsowy

Wybierak impulsowy


A. Przycisk P.

Ustawienie położenia P skrzyni biegów.

B. Przycisk Unlock (odblokowania).

Odblokowanie skrzyni biegów i wyłączenie położenia P przy wciśniętym pedale hamulca lub włączenie położenia R.

Przycisk ten należy nacisnąć przed naciśnięciem wybieraka.

C. Przycisk M.

Przełączenie z trybu D do stałego trybu ręcznego.

D. Kontrolki stanu skrzyni biegów (P, R, N, D).

Wybierak impulsowy


Przesunąć wybierak, naciskając go jednokrotnie lub dwukrotnie do przodu (N lub R) albo do tyłu (N lub D), w razie potrzeby pokonując punkt oporu.

W chwili zwolnienia wybierak impulsowy wraca do swojego pierwotnego położenia.

Na przykład, przełączając z trybu P do R, można opcjonalnie popchnąć wybierak dwukrotnie do przodu bez pokonywania punktu oporu lub jeden raz, pokonując punkt oporu:

Przełączniki przy kierownicy

W trybie M lub D przełączniki przy kierownicy umożliwiają ręczne wybieranie biegów

Przełączniki przy kierownicy


Przełączniki nie umożliwiają wybrania położenia neutralnego ani włączenia lub wyłączenia wstecznego biegu.

Przycisk "Sport"

Przy pracującym silniku, gdy program przypisany do przycisku jest włączony, skrzynia biegów opóźnia zmianę na wyższy bieg w celu zapewnienia bardziej dynamicznego stylu jazdy.

Program wyłącza się automatycznie po wyłączeniu zapłonu.

Nie zaleca się włączania programu Sport ani pakietu dynamicznego w następujących sytuacjach:

Naciśnięcie tego przycisku nie wywołuje żadnego efektu, jeśli do pojazdu jest podłączona przyczepa

Program Sport

W trybie D naciśnięcie tego przycisku
powoduje włączenie programu Sport.

W zestawie wskaźników pojawia się litera S.

Pakiet dynamiczny

Pomarańczowa kontrolka przycisku jest
zapalona, gdy pakiet dynamiczny jest włączon

Funkcję można włączyć/wyłączyć:

Więcej informacji o pakiecie dynamicznym i funkcji i-Cockpit Amplify zawierają odpowiednie rozdziały.

Wskaźniki w zestawie wskaźników

Wskaźniki w zestawie wskaźników


Po włączeniu zapłonu w zestawie wskaźników wyświetlany jest stan skrzyni:

P: położenie parkingowe.

R: wsteczny bieg.

N: położenie neutralne.

D1...D6 lub D8: tryb automatyczny.

S: program Sport lub Pakiet dynamiczny.

M1...M6 lub M8: tryb ręczny.

-: żądanie nieuwzględnione w trybie ręcznym.

Gdy zapłon jest włączony, otwarcie drzwi kierowcy powoduje wyświetlenie komunikatu informującego o konieczności przełączenia skrzyni biegów do trybu P. Stan skrzyni biegów jest wyświetlany w zestawie wskaźników przez kilka sekund po wyłączeniu zapłonu.

Działanie

Jeśli przy pracującym silniku w celu zmiany trybu trzeba wcisnąć pedał hamulca lub przycisk Unlock, w zestawie wskaźników jest wyświetlany komunikat ostrzegawczy.

Uwzględniane są wyłącznie prawidłowe żądania zmiany trybu.

Jeśli przy pracującym silniku i zwolnionym pedale hamulca zostanie wybrane położenie R, D lub M, samochód przemieszcza się nawet bez naciskania pedału przyspieszenia. Nigdy nie pozostawiać dzieci wewnątrz samochodu bez nadzoru, gdy silnik pracuje.

Nigdy nie naciskać jednocześnie pedałów przyspieszenia i hamulca – ryzyko uszkodzenia skrzyni biegów! W przypadku awarii akumulatora pod jedno z kół należy wstawić kliny dołączone do narzędzi pokładowych w celu unieruchomienia samochodu.

Informacje ogólne

W celu odblokowania skrzyni biegów:

- W trybie P:

- Z położenia neutralnego N przy prędkości poniżej 5 km/h:

Wybór wstecznego biegu:

Wybór trybu ręcznego:

Zakończenie trybu ręcznego:

W celu wyłączenia zapłonu zatrzymać pojazd.

Aby włączyć tryb swobodnego obracania się kół przy wyłączonym silniku:

W przypadku przekroczenia limitu pięciu sekund skrzynia biegów przełącza się do trybu P. W takim przypadku należy wykonać procedurę od początku.

Otwarcie drzwi kierowcy przy włączonym trybie N spowoduje włączenie się sygnału dźwiękowego. Sygnał dźwiękowy ustanie po zamknięciu drzwi kierowcy.

Szczególne cechy trybu automatycznego

Skrzynia biegów wybiera przełożenie, które zapewnia optymalne osiągi, uwzględniając temperaturę otoczenia, profil drogi, obciążenie samochodu i styl jazdy.

W celu uzyskania maksymalnego przyspieszenia bez dotykania wybieraka nacisnąć do oporu pedał przyspieszenia (wymuszona redukcja biegu). Skrzynia biegów automatycznie zredukuje bieg lub utrzyma wybrany bieg aż do osiągnięcia maksymalnej prędkości obrotowej silnika.

Podczas hamowania skrzynia biegów automatycznie redukuje bieg w celu zapewnienia skutecznego hamowania silnikiem.

Przełączniki przy kierownicy umożliwiają kierowcy chwilowe wybieranie biegów, jeżeli pozwalają na to warunki drogowe oraz prędkość obrotowa silnika.

Szczególne cechy trybu ręcznego

Zmiana z jednego biegu na drugi następuje wyłącznie wtedy, gdy pozwalają na to warunki drogowe oraz prędkość obrotowa silnika.

W przypadku zbyt niskiej lub zbyt wysokiej prędkości obrotowej silnika wskaźnik wybranego biegu miga kilka sekund, a następnie zostaje wyświetlony wskaźnik biegu, który rzeczywiście został wybrany.

Ruszanie samochodem z miejsca

W trybie P:

W położeniu neutralnym N:

Następnie w trybie P lub N:

W trudnych warunkach zimowych (temperatura niższa od -23°C) przed ruszeniem zaleca się, aby silnik kilka minut popracował na biegu jałowym w celu zapewnienia prawidłowego działania i trwałości silnika oraz skrzyni biegów.

Zatrzymywanie samochodu

Niezależnie od stanu skrzyni biegów po wyłączeniu zapłonu, tryb P włącza się automatycznie. Wyjątkiem jest tryb N, w przypadku którego tryb P włącza się z 5-sekundowym opóźnieniem (umożliwiając zmianę na tryb swobodnego obracania się kół).

Sprawdzić, czy tryb P jest prawidłowo włączony oraz czy hamulec postojowy sterowany elektrycznie został automatycznie włączony.

W przeciwnym razie włączyć go ręcznie.

Odpowiednie lampki kontrolne wybieraka
oraz dźwigni hamulca postojowego sterowanego elektrycznie muszą świecić, tak samo jak lampki kontrolne w zestawie wskaźników.

Usterki działania

Usterka skrzyni biegów

Po włączeniu zapłonu usterka jest
sygnalizowana świeceniem tej lampki kontrolnej, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu i włączenie sygnału dźwiękowego.

Skrzynia biegów przechodzi w tryb awaryjny: tryb jazdy D zostaje zablokowany na trzecim biegu, przełączniki przy kierownicy nie działają, a tryb M nie jest dostępny. Przy włączaniu wstecznego biegu można odczuć silne szarpnięcie. Nie stwarza to żadnego zagrożenia dla skrzyni biegów.

Nigdy nie przekraczać prędkości 100 km/h, jechać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Należy udać się do ASO sieci PEUGEOT lub do warsztatu specjalistycznego.

Usterka wybieraka

W przypadku drobnej usterki

Włącza się ta kontrolka, której towarzyszy
wyświetlenie komunikatu i włączenie sygnału dźwiękowego.

W niektórych przypadkach lampki kontrolne wybieraka przestają świecić, ale stan skrzyni biegów nadal jest wyświetlany w zestawie wskaźników.

Należy jechać ostrożnie i udać się do ASO sieci PEUGEOT lub do warsztatu specjalistycznego.

W przypadku poważnej usterki

Włącza się ta kontrolka alarmowa.


Jak najszybciej zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym. Po wyłączeniu zapłonu skrzynia biegów automatycznie przełącza się do trybu P.

Manualna 6-biegowa skrzynia biegów

Włączanie wstecznego biegu Podnieść kołnierz pod gałką i przestawić dźwignię zmiany biegów w lewo i do przodu. Bieg wsteczny należy włączać po zatrzyma ...

Wspomaganie ruszania na wzniesieniu

Podczas ruszania na wzniesieniu układ przez chwilę (około 2 sekundy) podtrzymuje działanie hamulców, co umożliwia kierowcy przeniesienie stopy z pedału hamulca na pedał ...

Zobacz tez:

Wykrywanie martwego pola / Asystent zmiany pasa ruchu
Warunki działania Kontrolka na przełączniku zapala się po wciśnięciu przycisku układu wykrywania pojazdu w martwym polu, podczas gdy przełącznik zapłonu znajduje się w położeniu ...

Ograniczenia układu
W następujących sytuacjach układ LKA może albo aktywować się przedwcześnie, nawet jeżeli pojazd nie zjeżdża ze swojego pasa ruchu, albo nie ingerować w kierowanie pojazdem lub ostrzegać ...

Wyłączanie silnika
OSTRZEŻENIE Nie wyłączaj silnika, gdy samochód znajduje się w ruchu: Zatrzymanie silnika, gdy samochód znajduje się w ruchu, z jakiejkolwiek przyczyny innej niż sytuacja awaryjna, jest niebezpieczne. ...

Instrukcje obslugi: