Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Rozruch z użyciem zewnętrznego źródła zasilania

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Postępowanie w przypadku awarii –> Rozruch z użyciem zewnętrznego źródła zasilania

Nieprawidłowe podłączenie zewnętrznego źródła zasilania może być niebezpieczne.

Aby uniknąć obrażeń i/lub uszkodzenia pojazdu, postępować zgodnie z procedurą rozruchu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania, podaną w niniejszym rozdziale.

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu prawidłowego rozruchu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania należy wezwać pomoc drogową

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć POWAŻNEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA własnego lub osób znajdujących się w pobliżu, podczas wszelkich prac przy akumulatorze stosować poniższe środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem prac przy
akumulatorze przeczytać Instrukcję i stosować się do niej.

Zakładać okulary chroniące
oczy przed rozpryskami elektrolitu.

Nie zbliżać się do
akumulatora z otwartym ogniem, urządzeniami iskrzącymi ani wydzielającymi dym.

W
ogniwach akumulatora zawsze występuje wodór, który jest wysoce łatwopalny i wybuchowy.

Chronić
akumulatory przed dziećmi.


Elektrolit akumulatorów zawiera silnie żrący kwas siarkowy.

Chronić oczy, skórę i odzież przed kontaktem z elektrolitem.

Jeżeli elektrolit dostał się do oczu, należy przez co najmniej 15 minut przemywać je czystą wodą, a następnie natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Jeżeli elektrolit zetknął się ze skórą, należy dokładnie przemyć dane miejsce wodą. Jeżeli doszło do poparzenia lub odczuwalny jest ból, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

  • Siły działające na plastikową obudowę akumulatora podczas jego przenoszenia mogą spowodować wyciek elektrolitu. Podnosić akumulator za przeciwległe naroża lub za pomocą specjalnych uchwytów.
  • Jeżeli akumulator pojazdu zamarzł, nie podejmować prób uruchomienia pojazdu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania.
  • NIGDY nie próbować ładować akumulatora przy podłączonych zaciskach.
  • W układzie zapłonowym pojazdu panuje wysokie napięcie. NIGDY nie dotykać elementów układu zapłonowego przy pracującym silniku lub włączonej stacyjce (stan ON).
  • Nie dopuszczać do zetknięcia się przewodu dodatniego (+) z ujemnym (-), podłączonych do zewnętrznego źródła zasilania. Może to spowodować iskrzenie.
  • Nie podejmować prób rozruchu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania w przypadku, kiedy akumulator pojazdu jest całkowicie rozładowany lub zamarznięty. Może to spowodować przerwanie połączeń lub eksplozję akumulatora.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu:

Informacja


Zużyty akumulator niepoddany utylizacji może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Akumulatory należy poddawać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Procedura rozruchu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania

1. Ustawić pojazd w odległości umożliwiającej podłączenie przewodów zewnętrznego źródła zasilania. Jeżeli zewnętrznym źródłem zasilania jest akumulator innego pojazdu, uważać by pojazdy nie stykały się ze sobą.

2. Poczekać, aż zatrzymają się wentylatory i inne elementy poruszające się w przedziale silnika nawet po wyłączeniu pojazdu.

3. Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, takie jak radioodbiornik, światła, układ klimatyzacji itp. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (mech. skrzynia biegów)/ustawić selektor w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) i włączyć hamulec postojowy. Jeżeli zewnętrznym źródłem zasilania jest akumulator innego pojazdu, w podobny sposób unieruchomić drugi pojazd. Wyłączyć obydwa pojazdy.

Rozruch z użyciem zewnętrznego źródła zasilania


4. Podłączyć przewody rozruchowe, ściśle przestrzegając kolejności podanej na ilustracji.

Najpierw podłączyć przewód do czerwonego, dodatniego (+) zacisku (1) akumulatora własnego pojazdu.

5. Podłączyć drugi koniec przewodu do czerwonego dodatniego (+) zacisku (2) akumulatora drugiego pojazdu lub zewnętrznego źródła zasilania.

6. Podłączyć drugi przewód do czarnego ujemnego (-) zacisku (3) akumulatora drugiego pojazdu lub zewnętrznego źródła zasilania.

7. Podłączyć drugi koniec przewodu do czarnego ujemnego (-) zacisku (4) akumulatora własnego pojazdu.

Uważać, by zakończenia przewodów rozruchowych nie stykały się z niczym poza biegunami akumulatorów lub masą.

Podczas podłączania przewodów nie pochylać się nad akumulatorem.

8. Uruchomić silnik drugiego pojazdu i przez kilka minut utrzymywać jego prędkość obrotową na poziomie 2000 obr./min.

Następnie podjąć próbę uruchomienia własnego pojazdu.

Jeżeli po kilku próbach pojazdu nie można uruchomić, prawdopodobnie wymaga on obsługi serwisowej. W takim przypadku należy wezwać wykwalifikowaną pomoc.

Jeżeli powód rozładowania akumulatora nie jest jasny, samochód powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Odłączyć przewody rozruchowe w kolejności odwrotnej do podłączania:

1. Odłączyć przewód od czarnego ujemnego (-) zacisku (4) akumulatora własnego pojazdu.

2. Odłączyć drugi koniec przewodu od czarnego ujemnego (-) zacisku (3) akumulatora drugiego pojazdu lub zewnętrznego źródła zasilania.

3. Odłączyć drugi przewód od czerwonego dodatniego (+) zacisku (2) akumulatora drugiego pojazdu lub zewnętrznego źródła zasilania.

4. Odłączyć drugi koniec przewodu od czerwonego dodatniego (+) zacisku (1) akumulatora własnego pojazdu.

Niemożność uruchomienia silnika

Wał korbowy silnika nie obraca się lub obraca się powoli Upewnić się, że selektor znajduje się w położeniu N lub P (dwusprz ...

Przegrzanie silnika

Jeżeli wskaźnik temperatury płynu chłodzącego sygnalizuje przegrzanie silnika, może dojść do utraty mocy silnika. Przegrzewanie się ...

Zobacz tez:

Prędkościomierz
Wskazuje prędkość jazdy samochodu. Licznik przebiegu całkowitego Całkowity zarejestrowany przebieg wyświetla się w kilometrach. Licznik przebiegu dziennego Na wyświetlaczu informacyjnym kierowc ...

System pasów bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE W celu zapewnienia maksymalnej ochrony podczas jazdy należy zawsze używać pasów bezpieczeństwa. Pasy zapewniają najskuteczniejszą ochronę, gdy oparcia foteli ...

Uchylanie okna dachowego
Otwieranie okna dachowego Przemieścić dźwignię sterowania ku górze, aż okno dachowe znajdzie się w żądanym położeniu. Zamykanie okna dachowego Przesunąć dźwignię okna ...

Instrukcje obslugi: