Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi: Rozruch z użyciem zewnętrznego źródła zasilania

Hyundai Kona - Instrukcja Obslugi –> Postępowanie w przypadku awarii –> Rozruch z użyciem zewnętrznego źródła zasilania

Nieprawidłowe podłączenie zewnętrznego źródła zasilania może być niebezpieczne.

Aby uniknąć obrażeń i/lub uszkodzenia pojazdu, postępować zgodnie z procedurą rozruchu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania, podaną w niniejszym rozdziale.

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu prawidłowego rozruchu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania należy wezwać pomoc drogową

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć POWAŻNEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA własnego lub osób znajdujących się w pobliżu, podczas wszelkich prac przy akumulatorze stosować poniższe środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem prac przy
akumulatorze przeczytać Instrukcję i stosować się do niej.

Zakładać okulary chroniące
oczy przed rozpryskami elektrolitu.

Nie zbliżać się do
akumulatora z otwartym ogniem, urządzeniami iskrzącymi ani wydzielającymi dym.

W
ogniwach akumulatora zawsze występuje wodór, który jest wysoce łatwopalny i wybuchowy.

Chronić
akumulatory przed dziećmi.


Elektrolit akumulatorów zawiera silnie żrący kwas siarkowy.

Chronić oczy, skórę i odzież przed kontaktem z elektrolitem.

Jeżeli elektrolit dostał się do oczu, należy przez co najmniej 15 minut przemywać je czystą wodą, a następnie natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Jeżeli elektrolit zetknął się ze skórą, należy dokładnie przemyć dane miejsce wodą. Jeżeli doszło do poparzenia lub odczuwalny jest ból, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

  • Siły działające na plastikową obudowę akumulatora podczas jego przenoszenia mogą spowodować wyciek elektrolitu. Podnosić akumulator za przeciwległe naroża lub za pomocą specjalnych uchwytów.
  • Jeżeli akumulator pojazdu zamarzł, nie podejmować prób uruchomienia pojazdu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania.
  • NIGDY nie próbować ładować akumulatora przy podłączonych zaciskach.
  • W układzie zapłonowym pojazdu panuje wysokie napięcie. NIGDY nie dotykać elementów układu zapłonowego przy pracującym silniku lub włączonej stacyjce (stan ON).
  • Nie dopuszczać do zetknięcia się przewodu dodatniego (+) z ujemnym (-), podłączonych do zewnętrznego źródła zasilania. Może to spowodować iskrzenie.
  • Nie podejmować prób rozruchu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania w przypadku, kiedy akumulator pojazdu jest całkowicie rozładowany lub zamarznięty. Może to spowodować przerwanie połączeń lub eksplozję akumulatora.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu:

Informacja


Zużyty akumulator niepoddany utylizacji może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Akumulatory należy poddawać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Procedura rozruchu z użyciem zewnętrznego źródła zasilania

1. Ustawić pojazd w odległości umożliwiającej podłączenie przewodów zewnętrznego źródła zasilania. Jeżeli zewnętrznym źródłem zasilania jest akumulator innego pojazdu, uważać by pojazdy nie stykały się ze sobą.

2. Poczekać, aż zatrzymają się wentylatory i inne elementy poruszające się w przedziale silnika nawet po wyłączeniu pojazdu.

3. Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, takie jak radioodbiornik, światła, układ klimatyzacji itp. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (mech. skrzynia biegów)/ustawić selektor w położeniu P (dwusprzęgłowa skrzynia biegów) i włączyć hamulec postojowy. Jeżeli zewnętrznym źródłem zasilania jest akumulator innego pojazdu, w podobny sposób unieruchomić drugi pojazd. Wyłączyć obydwa pojazdy.

Rozruch z użyciem zewnętrznego źródła zasilania


4. Podłączyć przewody rozruchowe, ściśle przestrzegając kolejności podanej na ilustracji.

Najpierw podłączyć przewód do czerwonego, dodatniego (+) zacisku (1) akumulatora własnego pojazdu.

5. Podłączyć drugi koniec przewodu do czerwonego dodatniego (+) zacisku (2) akumulatora drugiego pojazdu lub zewnętrznego źródła zasilania.

6. Podłączyć drugi przewód do czarnego ujemnego (-) zacisku (3) akumulatora drugiego pojazdu lub zewnętrznego źródła zasilania.

7. Podłączyć drugi koniec przewodu do czarnego ujemnego (-) zacisku (4) akumulatora własnego pojazdu.

Uważać, by zakończenia przewodów rozruchowych nie stykały się z niczym poza biegunami akumulatorów lub masą.

Podczas podłączania przewodów nie pochylać się nad akumulatorem.

8. Uruchomić silnik drugiego pojazdu i przez kilka minut utrzymywać jego prędkość obrotową na poziomie 2000 obr./min.

Następnie podjąć próbę uruchomienia własnego pojazdu.

Jeżeli po kilku próbach pojazdu nie można uruchomić, prawdopodobnie wymaga on obsługi serwisowej. W takim przypadku należy wezwać wykwalifikowaną pomoc.

Jeżeli powód rozładowania akumulatora nie jest jasny, samochód powinna sprawdzić Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO) Hyundai.

Odłączyć przewody rozruchowe w kolejności odwrotnej do podłączania:

1. Odłączyć przewód od czarnego ujemnego (-) zacisku (4) akumulatora własnego pojazdu.

2. Odłączyć drugi koniec przewodu od czarnego ujemnego (-) zacisku (3) akumulatora drugiego pojazdu lub zewnętrznego źródła zasilania.

3. Odłączyć drugi przewód od czerwonego dodatniego (+) zacisku (2) akumulatora drugiego pojazdu lub zewnętrznego źródła zasilania.

4. Odłączyć drugi koniec przewodu od czerwonego dodatniego (+) zacisku (1) akumulatora własnego pojazdu.

Niemożność uruchomienia silnika

Wał korbowy silnika nie obraca się lub obraca się powoli Upewnić się, że selektor znajduje się w położeniu N lub P (dwusprz ...

Przegrzanie silnika

Jeżeli wskaźnik temperatury płynu chłodzącego sygnalizuje przegrzanie silnika, może dojść do utraty mocy silnika. Przegrzewanie się ...

Zobacz tez:

Środki ostrożności
Opony i obręcze kół Nie należy używać opon ani obręczy innych rozmiarów czy rodzajów, niż oryginalnie zamontowane w samochodzie. Może to mieć negatywny wpływ na bezpieczeń ...

Czynności obsługowe wykonywane przez Właściciela pojazdu
OSTRZEŻENIEWykonywanie czynności obsługowych może być niebezpieczne. W przypadku braku wiedzy lub doświadczenia w prowadzeniu czynności obsługowych albo braku odpowiednich narzędzi lub w ...

Podzespoły i funkcje układu SRS
W skład systemu SRS wchodzą następujące podzespoły: Moduł przedniej poduszki powietrznej kierowcy Moduł przedniej poduszki powietrznej pasażera* Moduły bocznych poduszek powietrznych* Mo ...

Instrukcje obslugi: