Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi: Aktywny tempomat (MRCC)

Mazda CX-5 - Instrukcja Obslugi –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> Aktywny tempomat (MRCC)

(Manualna skrzynia biegów i Tajwan)

Zadaniem systemu MRCC jest stałe kontrolowanie prędkości samochodu*1 w stosunku do pojazdu poprzedzającego przy użyciu czujnika radarowego (przedniego) wykorzystywanego do wykrywania odległości od poprzedzającego pojazdu, a także kontrolowanie ustawionej prędkości samochodu, tak aby kierowca nie musiał stale korzystać z pedałów przyspieszenia i hamulca.

*1 Kontrola prędkości: Kontrola odległości od pojazdu poprzedzającego, rozpoznawanego przez aktywny tempomat (MRCC).

Ponadto, jeśli Twój samochód zaczyna zbliżać się do pojazdu poprzedzającego, ponieważ, na przykład, pojazd ten nagle zahamował, wówczas emitowany jest sygnał ostrzegawczy i jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie powiadamiające użytkownika o zachowaniu dostatecznej odległości pomiędzy samochodami.

Przed użyciem systemu MRCC zapoznaj się również z działaniem następujących funkcji.

OSTRZEŻENIE

Nie polegaj całkowicie na działaniu systemu MRCC: Aktywny tempomat posiada pewne ograniczenia wykrywania, które zależą od typu drogi i jej stanu, od warunków pogodowych i warunków ruchu drogowego. Ponadto system ten może nie być w stanie wystarczająco zahamować samochodem w celu uniknięcia uderzenia pojazdu poprzedzającego, jeśli tamten nagle zahamuje lub inny pojazd znajdzie się na pasie ruchu, co może doprowadzić do wypadku.

Zawsze ostrożnie prowadź samochód i sprawdzaj warunki otoczenia, a pedałem hamulca lub pedałem przyspieszenia steruj tak, aby zachować bezpieczniejszą odległość od pojazdów nadjeżdżających lub poprzedzających Twój samochód.

Nie korzystaj z systemu MRCC w wymienionych poniżej miejscach. Korzystanie z systemu MRCC w wymienionych poniżej miejscach może skutkować wypadkiem:

Ze względów bezpieczeństwa, gdy nie ma potrzeby korzystania z systemu MRCC, wyłącz go.

PRZESTROGA

Jeśli samochód jest holowany lub holuje przyczepę (inny pojazd), wyłącz system MRCC, aby uniknąć jego nieprawidłowego działania.

UWAGA

Wskazania wyświetlacza aktywnego tempomatu (MRCC)

Status ustawień aktywnego tempomatu oraz warunki działania wskazywane są na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i na wyświetlaczu Head-up.

Wskazania wyświetlacza aktywnego tempomatu (MRCC)


W razie wystąpienia problemu z systemem MRCC na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat.

Sprawdź na środkowym wyświetlaczu, czego dotyczy problem i poddaj swój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Ostrzeżenie o bliskiej odległości

Jeśli Twój samochód szybko zbliża się do pojazdu poprzedzającego, ponieważ tamten nagle zahamował, a Ty podróżujesz z kontrolowaną przez tempomat prędkością, wówczas emitowany jest sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie. Sprawdzaj zawsze, czy otoczenie jest bezpieczne i naciskaj na pedał hamulca, zachowując bezpieczną odległość od pojazdu z przodu. Ponadto zachowuj bezpieczną odległość od pojazdu za Twoim samochodem.

Wskazania wyświetlacza aktywnego tempomatu (MRCC)


UWAGA W poniższych przypadkach ostrzeżenia i hamulce mogą się nie uaktywnić, nawet jeśli Twój samochód zaczyna zbliżać się do pojazdu poprzedzającego go.

Ustawianie systemu

System MRCC działa, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki.

(Manualna skrzynia biegów)

(Automatyczna skrzynia biegów)

Wskazania wyświetlacza aktywnego tempomatu (MRCC)


Włączanie systemu

Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku MODE system MRCC włącza się i zaświeca się główne wskazanie systemu MRCC (białe). Wtedy można ustawić prędkość samochodu i odległość od pojazdu poprzedzającego.


Ponadto na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i na wyświetlaczu Head-up wyświetlane jest wówczas wskazanie systemu MRCC.

UWAGA

Jak ustawić prędkość

1. Dostosuj prędkość samochodu do żądanej korzystając z pedału przyspieszenia.

2. Kontrola prędkości zaczyna się po wciśnięciu przycisku SET+ lub SET- .

Wówczas wyświetlana jest ustawiona prędkość i przedstawiona za pomocą białych linii odległość między pojazdami. Jednocześnie zamiast głównego wskazania systemu MRCC (białego) pojawia się wskazanie ustawienia systemu MRCC (zielone).


Wskazania wyświetlacza aktywnego tempomatu (MRCC)


UWAGA

Jak ustawić odległość między pojazdami w trybie kontroli prędkości

Aby ustawić mniejszą odległość między pojazdami, należy nacisnąć przycisk . Aby ustawić większą odległość między pojazdami, należy nacisnąć przycisk . Możliwe są 4 poziomy ustawienia odległości między pojazdami: długa, średnia, krótka i bardzo krótka.

Wskazania wyświetlacza aktywnego tempomatu (MRCC)


*1 Wyskakująca ilustracja na wyświetlaczu Head-up pojawia się wyłącznie w momencie użycia przez kierowcę przełącznika.

UWAGA

Jak zmienić ustawioną prędkość samochodu

Zwalnianie/przyspieszanie przy użyciu przycisku SET

Naciśnięcie przycisku SET+ powoduje zwiększenie prędkości samochodu, a naciśnięcie przycisku SET- - jej zmniejszenie.

Wskazania wyświetlacza aktywnego tempomatu (MRCC)


UWAGA Na przykład, poprzez czterokrotne naciśnięcie przycisku SET ustawiona prędkość pojazdu uległa zmianie w następujący sposób: (Modele europejskie) Samochód przyspiesza lub zwalnia o 4 km/h.

(Modele spoza Europy) Samochód przyspiesza lub zwalnia o 20 km/h.

Zwiększanie prędkości przy użyciu pedału przyspieszenia

Naciśnij pedał przyspieszenia oraz wciśnij i puść przycisk SET+ lub SET- przy żądanej prędkości. Jeśli przycisk nie zostanie użyty, system powróci do ustawionej prędkości, gdy tylko zdejmiesz nogę z pedału przyspieszenia.

PRZESTROGA

Ostrzeżenia oraz kontrola hamulców nie działają, gdy pedał hamulca jest naciśnięty.

UWAGA

Anulowanie działania systemu

W przypadku wykonania poniższych czynności działanie systemu MRCC jest anulowane i wówczas zamiast wskazania ustawienia systemu MRCC (zielonego) pojawia się główne wskazanie systemu MRCC (białe).

W wymienionych poniżej okolicznościach na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetlane jest wskazanie anulowania działania systemu MRCC i słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy.

Przywracanie wcześniejszego stanu

Jeśli działanie systemu MRCC zostało anulowane, możesz przywrócić wcześniejsze ustawienie prędkości poprzez naciśnięcie przycisku RES, jeśli spełnione są wszystkie warunki do działania.

UWAGA

Jeśli ustawiona prędkość nie widnieje na wyświetlaczu, poprzedni stan nie jest przywracany, nawet jeśli naciśnięto na przycisk RES.

Wyłączanie systemu

Naciśnij dwukrotnie przycisk OFF/CAN, gdy system MRCC działa, aby system ten wyłączyć.

Wskazanie żądania zmiany biegu na wyższy/niższy (Manualna skrzynia biegów)

W trakcie działania systemu MRCC na wyświetlaczu Head-up lub na wyświetlaczu wielofunkcyjnym może pojawiać się żądanie zmiany biegu na wyższy lub niższy. W takim wypadku dokonaj zmiany biegów, ponieważ włączony bieg jest niewłaściwy.

Wskazania wyświetlacza aktywnego tempomatu (MRCC)


UWAGA Jeśli mimo to zmiana biegu na wyższy/niższy nie nastąpi, wskazanie żądania zmiany na bieg wyższy/niższy jest nadal wyświetlane, silnik jest obciążony, a system MRCC może zostać automatycznie wyłączony lub silnik może ulec uszkodzeniu.

Funkcja tempomatu

Gdy funkcja ta działa, działanie kontroli prędkości jest anulowane i działa tylko tempomat.

Można ustawić prędkość samochodu wyższą niż około 25 km/h.

Korzystaj z funkcji tempomatu na drogach ekspresowych i autostradach, na których nie jest wymagane częste przyspieszanie i zwalnianie.

OSTRZEŻENIE

Nie używaj funkcji tempomatu w następujących sytuacjach: W przeciwnym razie można doprowadzić do wypadku.

Zawsze ostrożnie prowadź samochód: Ostrzeżenia i sterowanie hamulcem nie będą działać po anulowaniu funkcji kontroli prędkości i system zostanie przełączony na tylko funkcję tempomatu.

Wciśnij pedał hamulca, aby zwolnić stosownie do warunków otoczenia, zachowując bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu i zawsze ostrożnie prowadząc samochód.

Przełączanie na funkcję tempomatu

W przypadku naciśnięcia przycisku MODE, zanim w systemie nastąpi przełączenie na główne wskazanie tempomatu (białe), gdy włączony jest aktywny tempomat (MRCC), system ten przełącza się na funkcję tempomatu.

Gdy system przełącza się na funkcję tempomatu, wskaźnik oraz wyświetlacz wielofunkcyjny powiadamiają o tym kierowcę w następujący sposób:

OSTRZEŻENIE

Zawsze wyłączaj funkcję tempomatu, kiedy jej nie używasz: Pozostawienie funkcji tempomatu włączonej, gdy nie jest ona używana, zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może się ona niespodziewanie uruchomić, skutkując wypadkiem.

Jak ustawić prędkość

Należy ustawić w systemie żądaną prędkość za pomocą pedału przyspieszenia.

W momencie naciśnięcia na przycisk SET+ lub SET- włącza się wskazanie ustawienia tempomatu (zielone) i rozpoczyna się kontrola prędkości.

UWAGA

Jak zwiększyć ustawioną prędkość

Ustawioną prędkość można zwiększyć w następujący sposób:

Zwiększanie prędkości za pomocą przycisku SET+

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET+ , a następnie zwolnij ten przycisk w momencie osiągnięcia żądanej prędkości.

Ustawioną prędkość można regulować stopniowo (co 1 km/h), naciskając i od razu zwalniając przycisk. Na przykład, jeśli przycisk zostanie naciśnięty 4 razy, ustawiona prędkość wzrośnie o około 4 km/h.

Zwiększanie prędkości przy użyciu pedału przyspieszenia

Naciśnij pedał przyspieszenia oraz wciśnij przycisk SET+ lub SET- i puść przy żądanej prędkości.

Jeśli przycisk nie zostanie użyty, system powróci do ustawionej prędkości, gdy tylko zdejmiesz nogę z pedału przyspieszenia.

Jak zmniejszyć ustawioną prędkość

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET- , a następnie zwolnij ten przycisk w momencie osiągnięcia żądanej prędkości.

Ustawioną prędkość można regulować stopniowo (co 1 km/h), naciskając i od razu zwalniając przycisk. Na przykład, jeśli przycisk zostanie naciśnięty 4 razy, ustawiona prędkość zostanie zmniejszona o około 4 km/h.

Wyłączanie funkcji

Wyłączanie za pomocą przycisku OFF/CAN Funkcja tempomatu jest wyłączana w przypadku naciśnięcia jeden raz przycisku OFF/CAN.

Wyłączanie za pomocą przycisku MODE W przypadku naciśnięcia przycisku MODE funkcja tempomatu jest wyłączana i uaktywniana do działania jest funkcja kontroli prędkości.

Funkcja tempomatu jest wyłączana automatycznie w następujących okolicznościach. Jeżeli przycisk RES zostanie naciśnięty, gdy prędkość samochodu wynosi 25 km/h lub więcej, system powraca do początkowo ustawionej prędkości.

(Manualna skrzynia biegów)

(Automatyczna skrzynia biegów)

UWAGA

System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA)

System RCTA pomaga kierowcy w sprawdzaniu obszaru za samochodem po obu jego stronach podczas cofania i ostrzega go o obecności pojazdów zbliżających się ...

Aktywny tempomat z funkcją Stop & Go (system MRCC z funkcją Stop & Go)

(Automatyczna skrzynia biegów, nie dotyczy Tajwanu) Zadaniem systemu MRCC z funkcją Stop & Go jest stałe kontrolowanie prędkości samochodu*1 w sto ...

Zobacz tez:

Pokrywa komory silnika
OSTRZEŻENIE Zawsze sprawdzaj, czy pokrywa silnika jest zamknięta i bezpiecznie zablokowana: W przeciwnym razie stwarza ona zagrożenie, ponieważ może otworzyć się podczas jazdy i spowodować, że kierowc ...

Drzwi
Otwieranie Od zewnątrz Po odryglowaniu pojazdu lub trzymając kluczyk elektroniczny układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka w strefie rozpoznawania, pociągnąć klamkę drzwi. Jeżeli odryglowanie selektywne jest włączone, ...

Dbałość o pasy bezpieczeństwa
Elementów pasów bezpieczeństwa nie wolno demontować, rozmontowywać ani modyfikować. Ponadto należy dbać, aby pasy, ich sprzączki i klamry nie zostały uszkodzone przez zawiasy foteli, drzwi, an ...

Instrukcje obslugi: